CS / EN

Registrované subjekty SVS

 

Pro EU

Zpracovatelé živočišných produktů schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Zpracovatelé živočišných produktů schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU (členěno podle specifikace EU)

Zpracovatelé živočišných produktů dočasně schválení a registrovaní pro obchodování v rámci EU

Zpracovatelé vedlejších živočišných produktů

Schválené produkční podniky akvakultury

Hospodářství schváleného produkčního podniku akvakultury

Oprávněné zpracovatelské zařízení pro tlumení nákaz ryb

Celní sklady a prostory pro skladování

Seznam zařízení schválených v souladu se směrnicí Rady 2009/158 (ES) o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

Karanténní střediska pro ptáky

Kontrolní stanoviště

Registrované mléčnice

Registrované osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty

Plemenářské zařízení

Schválená a registrovaná zařízení pro svody kopytníků

ZOO a zařízení schválená pro obchodování s exotickými druhy zvířat (Zařízení schválená podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb.)

Dopravci živočišných produktů

Potravinářské podniky – Africký mor prasat

 

Pro přímý prodej

Zpracovatelé živočišných produktů

Prodejci syrového mléka

 

Pro země mimo EU

Brazílie – zpracovatelské podniky

Celní unie (Rusko, Bělorusko, Kazachstán) – zpracovatelské podniky

Čína – zpracovatelské podniky

Chile – zpracovatelské podniky

Hong-Kong – zpracovatelské podniky

Izrael – zpracovatelské podniky

Japonsko – hospodářství (hlodavci)

Japonsko – zpracovatelské podniky

Kanada – zpracovatelské podniky

Kolumbie – zpracovatelské podniky

Kostarika – zpracovatelské podniky

Korejská republika – zpracovatelské podniky

Saudská Arábie – zpracovatelské podniky

 

Ostatní

Schválení dopravci přepravující zvířata na vzdálenost větší než 50 km a do doby trvání přepravy 8 hodin – osvědčení TYP1

Schválení dopravci přepravující zvířata na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin) – osvědčení TYP2

Dopravní prostředky pro dopravu živých zvířat

Potraviny s chráněným názvem

Producenti neharmonizovaných komodit

Schválení soukromí veterinární lékaři

Výrobci a distributoři pasů zvířete v zájmovém chovu

Osoby proškolené k prohlížení zvěřiny

Subjekty registrované SVS s činností „cirkus“

Seznam chovatelů tří a více fen starších 12 měsíců

Registrované útulky pro zvířata

Osoby, které zprostředkovávají uvádění živočišných produktů na trh ČR (VZ § 22 odst. 2)

Seznam schválených/registrovaných zařízení dle požadavku přílohy IV kapitoly V oddílu A nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Seznam osob s povolením pro výkon DDD (dezinfekce, dezinsekce a deratizace)

Seznam osob s povolením pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat

 

Laboratorní diagnostika

Adresy míst pro příjem vzorků k vyšetření na svalovce u prasat divokých pro spotřebu lovce

Seznam laboratoří pro vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) trávicí metodou

Odkaz na původní článek