CS / EN

Veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny

(podle čl. 2 písm. a) bodu 2 nařízení SVS č. j. SVS/2022/037830-G)

 

Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením vztekliny (ČR je prostá vztekliny od roku 2004) se nařizuje majitelům 

  1. zajistit, aby psi, kočky nebo fretky (dále jen „zvíře“) byli na území České republiky po vstupu umístěni do 10denní karantény (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem majitele/jiné osoby) v místě pobytu,
  2. zajistit do 72 hodin ode dne vstupu na území ČR klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky infekčního onemocnění (zejména vztekliny). Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede soukromý veterinární lékař jeho označení čipem. Soukromý veterinární lékař zaznamená údaje o zvířeti (nejméně popis a číslo čipu) a vystaví doklad o provedeném vyšetření a vystaví očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu, ve kterém soukromý veterinární lékař uvede číslo čipu,
  3. zajistit mezi pátým až desátým dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude provedeno očkování zvířete proti vzteklině a zaznamenáno očkování do očkovacího průkazu nebo pasu zvířete v zájmovém chovu,
  4. předat prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy do 3 pracovních dnů vyplněný formulář s informacemi o zvířeti, a to na adresu její elektronické podatelny, která je dostupná na https://www.svscr.cz/prehled-elektronickych-podatelen/.

V případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, je majitel povinen neprodleně zajistit vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem.

 

 

Přílohy – veterinární požadavky a formuláře:

 

Veterinární požadavky pro neobchodní přesun nejvýše 5 kusů psů, koček nebo fretek v zájmovém chovu doprovázejících své majitele na útěku z Ukrajiny (142,3 KB)
Formulář s informacemi o zvířeti v zájmovém chovu původem z Ukrajiny (102,4 KB)
Žádost o povolení výjimky podle čl. 2 písm. c) nařízení SVS č. j. SVS/2022/037830-G (118,8 KB)

 

Veterinary requirements for the non-commercial movement of at most five pet dog, cats or ferrets accompanying their owners on the run from Ukraine (88,7 KB)
Form containing information on a pet animal originating from Ukraine (103,9 KB)

 

Ветеринарні умови для некомерційногo пересуну максимум 5 штук собак, кішoк або фредoк (домашні тхори), якi супроводжують свого власника при втечi з України (229,5 KB)
Інформація про домашніх тварин, що походять з України (103,9 KB)

 

Odkaz na původní článek