CS / EN

Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu občanů Evropské unie, kteří se vracejí z důvodů výjimečné situace na Ukrajině na území České republiky z Ruské federace

I.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 platí standardně pro vstup psů, koček a fretek z Ruské federace na území EU následující podmínky

  • identifikace zvířete mikročipem (případně tetováním, pokud bylo provedeno do 2. 7. 2011),
  • platné očkování proti vzteklině (zvíře musí být označeno mikročipem příp. tetováním dříve, než je očkováno proti vzteklině),
  • harmonizované veterinární osvědčení pro vstup do EU potvrzené úředním veterinárním lékařem anebo EU pas zvířete v zájmovém chovu, pokud se jedná o zpětný návrat zvířete do EU.

Sérologické vyšetření na vzteklinu není vyžadováno.

II.

Státní veterinární správa stanoví pro vstup psů, koček a fretek v zájmovém chovu, která doprovází občany EU, kteří se vracejí z důvodů výjimečné situace na Ukrajině na území České republiky z Ruské federace a nesplňují výše uvedené podmínky platné legislativy, následující požadavky.

Za účelem ochrany území České republiky před zavlečením vztekliny (ČR je prostá vztekliny od roku 2004) se nařizuje majitelům/jiným osobám

  1. zajistit, aby psi, kočky a fretky byli na území České republiky po vstupu umístěni do 10denní karantény (karanténou se rozumí, že zvíře je pod stálým dohledem majitele/jiné osoby) v místě pobytu,
  2. zajistit do 72 hodin ode dne vstupu na území ČR klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem za účelem zjištění, zda zvíře nevykazuje klinické příznaky vztekliny. Pokud se jedná o zvíře, které není identifikované, provede soukromý veterinární lékař jeho označení mikročipem. Soukromý veterinární lékař zaznamená údaje o zvířeti (nejméně popis a číslo mikročipu) a vystaví doklad o provedeném vyšetření,
  3. zajistit mezi pátým až desátým dnem karantény opětovné klinické vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem. Pokud zvíře nebude vykazovat klinické příznaky vztekliny, bude provedeno očkování zvířete proti vzteklině a vystaven očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu,
  4. předat prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správě Státní veterinární správy vyplněný formulář s informacemi o zvířeti.

 

V případě, že zvíře během doby karantény poraní člověka, uhyne nebo se u něj projeví onemocnění s nervovými příznaky, je majitel/jiná osoba povinna neprodleně zajistit vyšetření zvířete soukromým veterinárním lékařem.

 

 

Přílohy – veterinární podmínky a formuláře:

 

Veterinární podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu občanů Evropské unie, kteří se vracejí z důvodů výjimečné situace na Ukrajině na území České republiky z Ruské federace (157,5 KB)
Formulář s informacemi o zvířeti v zájmovém chovu, které doprovázelo občana EU při jeho návratu z Ruské federace z důvodu výjimečné situace na Ukrajině (102,4 KB)

 

Veterinary conditions for the entry of pet animals of EU citizens returning due to an emergency situation in Ukraine from the Russian Federation to the Czech Republic (44,3 KB)
Form containing information on a pet animal accompanying an EU citizen at the return from the Russian Federation due to an emergency situation in Ukraine (103,4 KB)
Odkaz na původní článek