CS / EN

Veřejná vystoupení a svody zvířat

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

Který zákon upravuje podmínky konání veřejných vystoupení V České republice podmínky konání veřejného vystoupení upravuje § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, který odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu.

Změny novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.). Touto novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání, byla nahrazena povinnost pořadatele veřejného vystoupení požádat obec o schválení konáníveřejného vystoupení, pouze oznamovací povinností.

Rovněž byla zrušena povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schválení Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, kdy obce povolovaly veřejná vystoupení na základě těchto řádů. Tyto řády byly novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání zrušeny.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat. Svody zvířat, které patřily dříve také do kategorie veřejných vystoupení, jsou nyní povolovány obcemi dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů. 

Povinnosti pořadatele vystoupení 

Pomocný formulář pro oznámení konání veřejného vystoupení (28,2 KB)

Pořadatel je povinen

 • při veřejném vystoupení zajistit přítomnost fyzické osoby, která
  • rozpozná zhoršený zdravotní stav zvířat a změny v jejich chování
  • umí bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat
  • zabezpečí ochranu zvířat a celkové vhodné prostředí
 • oznámit nejméně 14 dní přede dnem konání veřejného vystoupení místně příslušné krajské veterinární správě a příslušné obci
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat účastnících se veřejného vystoupení
  • údaje o výše uvedené fyzické osobě
 • předložit seznam činností se zvířaty
 • poučit osoby, které se účastní veřejného vystoupení, o manipulaci se zvířaty, přípravě pomůcek a vybavení, o zásadách pohody a ochrany zvířat
 • oznámit porušení podmínek ochrany zvířat.

Pořadatel je oprávněn

 • při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat, veřejné vystoupení zastavit nebo danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit.

Výjimka z dodržení povinností
Oznámení o konání veřejného vystoupení a předložení seznamu činností se zvířaty se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, na zoo a záchranou stanici, pokud se vystoupení koná v jejich prostorech a dále na zpětné vypuštění zvířete do volné přírody zoo nebo záchrannou stanicí.

Vztahující se předpisy:

 • Evropská dohoda č. 19/2000 Sb., o ochraně zvířat v zájmovém chovu
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Odkaz na původní článek