CS / EN

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2014

V roce 2014 byl hlášen výskyt viru HPAI H5N1 z 6 zemí z celého světa a to z Kambodži, Indie, Korey, Libye, Nepálu a Ruska. Ohniska HPAI nejrůznějších subtypů byla hlášena z Číny, Japonska, Laosu a Vietnamu

Ohniska nízceptagoenní aviární influenzy byla hlášena z Mexika, kde byl detekován subtyp H7N3. Dále se vyskytla LPAI v JAR, Vietnamu, Laos, Hong kongu a Tchaj-wanu.

Vysocepatogenní aviární influenza se potvrdila také na území Ameriky a to v Kanadě a v USA. HPAI stejného subtypu jako v evropských zemích se potvrdila v zájmovém chovu drůbeže v prosinci 2014 ve Winstonu, kraji Douglas, státu Oregon (mapa č. 1). Stejný subtyp HPAI byl také potvrzen u raroha loveckého chovaného v zajetí, který byl krmen ulovenými volně žijícími ptáky. V USA nebyl zatím prokázán virus HPAI subtypu H5N8 v komerčních chovech drůbeže. HPAI subtypu H5N2 se potvrdila v zájmově chovu drůbeže v lednu v kraji Benton, stát Washington (mapa č. 2). Stejný subtyp byl také potvrzen u volně žijící ostralky štíhlé v USA a v komerčních chovech drůbeže v Kanadě. Předběžné analýzy prokázaly podobnost viru H5N2 v USA a v Kanadě. V USA nebyl zatím prokázán virus HPAI subtypu H5N2 v komerčních chovech drůbeže. Na obou hospodářstvích se nacházely nejrůznější druhy drůbeže v celkovém počtu do 100 kusů. V obou případech měli k chované drůbeži přístup volně žijící stěhovaví vodní ptáci, protože obě hospodářství měla ve svých prostorech rybník. Na infikovaných hospodářstvích bylo provedeno utracení a neškodné odstranění drůbeže, čištění a dezinfekce. Kolem ohniska bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru. V uzavřených zónách probíhá zvýšený dozor. Stále probíhá aktivní surveillance v komerčních chovech drůbeže a epizootologické vyšetřování.

Výskyt ptačí chřipky v Evropě v roce 2014

Na území Evropy se od listopadu roku 2014 začaly objevovat případy vysocepatogenní aviární influenzy. Případy byly v roce 2014 potvrzeny v Německu, Nizozemí, ve Velké Británii a Itálii, jak je znázorněno v mapě č. 1.  Všechny případy v roce 2014 byly potvrzeny na komerčních hospodářstvích s chovem drůbeže a virus byl prokázán i u volně žijících ptáků. Ve všech případech se jednalo o HPAI subtypu H5N8. V rámci zamezení šíření nákazy se provedlo utracení desetitisíce kusů drůbeže v ohniscích a v rizikových hospodářstvích v uzavřených zónách okolo ohniska.

Tabulka č. 1 – ohniska HPAI v Evropě v roce 2014

HPAI 2014
stát subtyp počet případů chov
Spojené království HPAI H5N8 1 komerční chov plemenných kachen
Itálie HPAI H5N8 1 komerční chov výkrmových krůt
Nizozemí HPAI H5N8 5 3x komerční chov nosnic, 1x komerční chov kachen, 1x komerční rodičovský chov brojlerů
Německo HPAI H5N8 3 2x komerční chov výkrmových krůt, 1x komerční chov výkrmových kachen

Mapa č. 1: Ohniska HPAI H5N8 v Evropě

369659_579092_x_2015033010541521193

Jednalo se o první výskyt tohoto subtypu v Evropě. Stejný subtyp viru aviární influenzy byl potvrzen u drůbeže a u volně žijících ptáků v roce 2014 v Číně, Japonsku a v Korejské Republice. Fakt, že byla HPAI subtypu H5N8 prokázána v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků v Evropě a v Asii ukazuje, že v šíření viru hrají velkou roli volně žijící ptáci. Nákaza byla potvrzena především v uzavřených chovech. To znamená, že zdrojem viru jsou sice volně žijící ptáci, ale k vlastnímu zanesení infekce do chovu dochází nepřímým přenosem především prostřednictvím kontaminovaného krmiva, pomůcek, nekontrolovatelným pohybem techniky a osob.

Z poznatků u evropských případů vyplývá, že u infekce tímto subtypem HPAI chybí typické příznaky vysocepatogenní inluenzy a i typický patologickoanatomický nález. Pozorováno bylo snížení produkce konzumních i násadových vajec. V těchto případech se virus neprojevuje výrazným hynutí drůbeže a ostatní příznaky jako snížení snášky a příjmu krmiva mohou být nevýrazné a jsou snadno zaměnitelné za jiné nákazy. Pitevní nálezy postižených ptáků z evropských ohnisek odpovídaly spíše souběžně probíhajícím bakteriálním onemocněním (splenomegalie, nekróza pankreatu, aerosacculitis, krváceniny na vaječnících).

 

Německo

Německé úřady informovaly o výskytu tří ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 ve spolkové zemi Meklenbursko-Pomořansko a Dolní Sasko v chovech krůt a kachen na výkrm.

Nizozemí

Celkem se v Nizozemí potvrdilo pět ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Ohniska HPAI subtypu H5N8 byla potvrzena v Hekendorpu (chov nosnic), Ter AAru (chov nosnic), dvě ohniska v obci Kamperveen (rodičovský chov brojlerů a chov kachen) a poslední ohnisko bylo potvrzeno v chovu nosnic v Zoeterwoude. Dne 31. prosince 2014 oznámilo Nizozemí zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohnisku vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v obci Hekendorp, Kamperveen (2 farmy), Ter Aar a Zoeterwoude, které byly stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/833/EU a 2014/939/EU. Dne 31. prosince 2014 oznámilo Nizozemí zrušení ochranných opatření ve vztahu k ohnisku vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v obci Hekendorp, Kamperveen (2 farmy), Ter Aar a Zoeterwoude, které byly stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/833/EU a 2014/939/EU.

Velká Británie

Britské úřady v polovině listopadu informovaly o výskytu ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 na hospodářství s chovem plemenných kachen v North Yorshire.

Itálie

Italské úřady informovaly o výskytu ohniska vysocepatogenní aviární influenzy subtypu H5N8 v chovu krůt v obci Porto Viro, provincii Rovigo v blízkosti Benátek. Na hospodářství se nacházelo cca 32 000 kusů výkrmových krůt, uhynulo 1 219 kusů.

Na území Evropy byly prokázány i případy nízcepatogenní ptačí chřipy u drůbeže v Itálii, Nizozemí a Německu – viz mapa č. 3.

Mapa č. 3: Ohniska LPAI v Evropě

369661_579093_x_20150330105428019127

 

Nákazová situace AI v Evropě 2014

 

Odkaz na původní článek