CS / EN

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2013

V roce 2013 byl hlášen výskyt viru HPAI H5N1 z 6 zemí z celého světa. Nejvíce nových ohnisek bylo hlášeno v jihovýchodní Asii (Kambodža, Čína, Hong Kong, Indie a Vietnam), a také v Koree. Nová ohniska vysocepatogenního viru AI byla hlášena z Austrálie, Číny, Mexika. V Austrálii byl detekován HPAI subtypu H7N2, v Číně subtyp H5N2 a v Mexiku H7N3. Dále se vyskytla LPAI v Austrálii, Číně, Jižní Africe, Tchaj-wanu a USA.

V Evropě nebyl v roce 2013 hlášen žádný případ výskytu viru HPAI H5N1, ale vyskytl se případ výskytu HPAI subtypu H7N7 v Itálii v oblasti Emilia-Romagna. Také se vyskytlo několik případů LPAI v Dánsku, Německu, Itálii, Nizozemí, Portugalsku a Španělsku.

HPAI – Itálie

V italském regionu Emilia-Romagna, provincijích Bologna nebo Ferrara se od poloviny srpna do prvního týdne v září vyskytlo celkem šest ohnisek HPAI subtypu H7N7.

První ohnisko HPAI subtypu H7N7 bylo potvrzeno 15. srpna 2013 v obci Ostellato, provincie Ferrara, region Emilia-Romagna. Na hospodářství s 128 000 kusy nosnic pro produkci konzumních vajec se vyskytly klinické příznaky u 105 000 kusů a 4 000 kusů uhynulo. Byla přijata odpovídající opatření v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků. Podle dostupných dat v systému TRACES (Trade Control and Expert System) nebyla žádná živá drůbež, živí ptáci či násadová vejce jakýchkoliv druhů ptáků vyvezena do členských států z provincie Ferrara od poloviny ledna. Dne 19. 8. 2013 Komise přijala prováděcí rozhodnutí Komise o některých ochranných opatřeních v souvislosti s výskytem HPAI subtypu H7N7 v Itálii. Zde bylo prokázáno, že virus vstoupil do hospodářství jako LPAI a zmutoval na HPAI.

Dne 21. 8. 2013 bylo potvrzeno druhé ohnisko na hospodářství s chovem 585 000 nosnic pro produkci konzumních vajec v obci Mordano, provincii Bologna, region Emilia-Romagna, kde byly v souvislosti s prvním ohniskem v rámci monitoringu kontaktních hospodářství odebrány vzorky. Navíc zde byl prokázán stejný dodavatelský řetězec vajec jako u prvního ohniska. Bylo odsouhlaseno vydání nového prováděcího rozhodnutí Komise o některých ochranných opatřeních v souvislosti s výskytem HPAI subtypu H7N7 v Itálii včetně zavedení dalších uzavřených pásem a o zrušení původního prováděcího rozhodnutí.

Třetí ohnisko HPAI bylo potvrzeno na hospodářství s chovem 19 850 kusů výkrmových krůt dne 23. 8. 2013 v obci Portomaggiore, provincie Ferrara, region Emilia-Romagna. Toto ohnisko bylo vzdálené 3,7 km od prvního ohniska, a tedy se nacházelo v pásmu dozoru.

Čtvrté ohnisko H7N7 se potvrdilo 27. 8. 2013 na hospodářství s chovem 121 705 komerčních nosnic v obci Mordano, provincie Bologna, region Emilia-Romagna. Toto ohnisko se nacházelo v ochranném pásmu druhého ohniska.

Páté ohnisko bylo potvrzeno v obci Mordano, provincie Bologna v oblasti ochranného pásma druhého ohniska. Na komerčním hospodářství nosnic se nacházelo celkem 98 200 kusů drůbeže. Šesté ohnisko bylo potvrzeno v hejnu zájmového chovu drůbeže v obci Bondeno, provincii Ferrara. Šesté ohnisko nebylo umístěno v žádné z omezujících zón.

Také se zde vyskytl případ zánětu spojivek u pracovníka na drůbeží farmě, kde přišel do kontaktu s infikovanou drůbeží, aniž by byl nějak chráněn. U něj i jeho rodiny byla provedena 10 denní izolace a aktivní dozor.

V souvislosti se zamezením šíření viru, Italská kompetentní autorita aplikovala u všech šesti ohnisek opatření dané v nařízení Komise 2005/94/ES, především utracení a neškodné utracení drůbeže a vymezení ochranného pásma (3 km) a pásma dozoru (10 km) kolem ohnisek. V těchto zónách zavedla přísný zákaz přesunů drůbeže a drůbežích produktů. Italské kompetentní autorita také ustanovila takzvané další omezující zóny, kde také platil zákaz přesunu a dozor u komerčních hospodářství s chovem nosnic, plemenné drůbeže a krůt. Zesílený monitoring a opatření biologické bezpečnosti byly zavedeny v celém drůbežím sektoru v Itálii. Také zde platil zákaz přesunu zásilek živé drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a násadových vajec z ochranného pásma a pásma dozoru a dalších restrikčních zón do jiných členských států nebo do třetích zemí. Ale s ohledem na zanedbatelné riziko šíření viru přesunem denních kuřat a násadových vajec, které podléhají specifickým sanitárním požadavkům, byla zavedena možnost odeslání jednodenních kuřat a násadových vajec kompetentní autoritou Itálie z dalších uzavřených pásem do členských států nebo třetích zemí za předpokladu, že jsou splněna konkrétní opatření a za předpokladu, že kompetentní autorita členského státu nebo třetí země určení předem obdrží písemné oznámení o zásilce, dá souhlas s odesláním zásilky a bude jí oznámeno datum doručení zásilky. Také bylo u sedmi hospodářství (5 hospodářství s nosnicemi, jedno s brojlery, jedno s výkrmovými krůtami), které byly vyhodnoceny jako vysoce rizikové, provedeno preventivní utracení, neškodné odstranění ptáků a provedení čistění a desinfekce.

Případy LPAI v Evropě

V Nizozemí byly v březnu 2013 hlášeny celkem dva případy LPAI subtypu H7. První případ byl potvrzen v chovu nosnic ve vesnici Lochem. Druhý pak ve vesnici Zeewolde v chovu volně chovaných nosnic. V červnu 2013 byl potvrzen případ LPAI subtypu H7N1 v hospodářství s chovem 11 000 kusů volně chovaných nosnic ve vesnici Leusden. V srpnu 2013 se objevilo ohnisko LPAI subtypu H7 v chovu s celkem 9 043 kusy volně chované drůbeže ve vesnici Tzum. Drůbež projevovala mírné klinické symptomy. V prosinci roku 2013 se potvrdilo ohnisko LPAI H5N3 v chovu volně chovaných nosnic ve vesnici St-Annen s celkem 10 000 kusy drůbeže. Vzorky byly odebrány v rámci holandského monitorignu AI. V prosinci se potvrdil ještě jeden případ LPAI subtypu H5 v chovu volně chovaných nosnic s celkový počtem 12 000 kusů drůbeže. Virus byl detekován při provádění holandského monitoringu AI. U všech ohnisek byla přijata opatření v souladu s nařízením Komise 2005/97/ES. Bylo nařízeno utracení a neškodné utracení všech zvířat, nařízena ochranná pásma 1 km od ohniska a byla provedena desinfekce.

V Německu se objevila ohniska LPAI subtypu H5, H5N1, H5N2, H5N3 a H7N7 ve spolkových zemích Dolní Sasko, Duryňsko, Bádensko-Württembergsko a Šlesvicko-Holštýnsko. V lednu 2013 bylo potvrzeno ohnisko LPAI ve dvou hospodářstvích s chovem drůbeže. První hospodářství se nacházelo ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, zde byl detekován případ LPAI subtypu H5N3 v hospodářství se smíšeným chovem drůbeže. Celkem se na hospodářství nacházelo 1 500 kusů drůbeže. V rámci německého monitoringu AI byl u vzorků hus potvrzen pozitivní výsledek. Druhé hospodářství se nacházelo v spolkové zemi Hesensko. Zde bylo potvrzeno ohnisko LPAI subtypu H5N2 ve smíšeném chovu drůbeže s celkovým počtem 59 kusů. V únoru 2013 bylo potvrzeno ohnisko LPAI H5N1 na hospodářství s chovem drůbeže (14 408 kachen). Dále pak v dubnu 2013 byly potvrzeny celkem tři případy LPAI subtypu H7N7 ve spolkové zemi Dolní Sasko. V květnu 2013 byla potvrzena tři ohniska LPAI subtypu H7N7 ve spolkové zemi Dolní Sasko a to v chovu s 34 500 kusů nosnic (zde byly pozorovány klinické příznaky nemoci), v chovu s 11 800 kusy výkrmových krůt a v chovu s 13 406 kusů nosnic (byly pozorovány klinické příznaky). V listopadu 2013 se potvrdilo ohnisko LPAI subtypu H5 ve spolkové zemi Duryňsko. Toto ohnisko se nacházelo velmi blízko českých hranic. Vzorky byly odebrány v rámci programu aktivní surveillance, nebyly pozorovány žádné klinické příznaky. Poslední ohnisko LPAI a to subtypu H5N3 bylo potvrzeno v prosinci roku 2013 ve spokové zemi Bádensko-Württembergsko. Ohnisko bylo zjištěno na základě séro-pozitivních výsledcích v rámci monitoringu. U všech potvrzených ohnisek bylo provedeno utracení a neškodné utracení drůbeže, bylo vymezeno ochranné pásmo 1 km od ohniska, a pokud se v rámci ochranného pásma nacházelo jiné hospodářství s chovem drůbeže, bylo vzorkováno.

V Dánsku se v květnu vyskytl případ LPAI subtypu H7 po třech letech. Naposled zde byla LPAI v březnu 2010. LPAI H7 byla detekována v rámci programu surveillance aviární influenzy na hospodářství s chovem vodní a hrabavé pernaté zvěře (divokých kachen a bažantů) chovaných pro účely lovu s celkovým počtem 22 215 kusů. U drůbeže se nevyskytovaly žádné klinické příznaky nákazy. Pernatá zvěř vodní a hrabavá byli v postiženém hospodářství chovány epizootologicky odděleně a LPAI H7 byla detekována pouze u pernaté zvěře vodní. Dánskou kompetentní autoritou byly zavedeny opatření dle Směrnice Rady 2005/94/ES včetně vymezení 1 km restrikční zóny okolo infikovaného hospodářství, karantény, zákaz přesunu a utracení a neškodně odstranění 5 118 kusů drůbeže. Nepodařilo se zjistit zdroj nákazy.

V Portugalsku se v listopadu roku 2013 vyskytl případ LPAI subtypu H7 na hospodářství se zájmovým chovem drůbeže (63 kusů – kuřata, brojleři, kachny, perličky). Ohnisko bylo detekováno během surveillance AI, žádné klinické příznaky nebyly pozorovány. Byla zavedena opatření dle nařízení Komise 2005/94/ES. Zvířata byla utracena a neškodně odstraněna. Byla vymezena ochranná zóna 1 km okolo ohniska a provedena závěrečná desinfekce.

Ve Španělsku se v květnu2013 vyskytl případ LPAI subtypu H7N1 na hospodářství s chovem 12 358 kusů plemenné drůbeže. Utraceno a neškodně utraceno bylo 12 225 zvířat.

V Itálii byly potvrzeny celkem tři případy LPAI subtypu H5 v oblastech Emilia-Romagna, Kampánie a Lombardie ve smíšených chovech drůbeže. Všechna opatření dle nařízení Komise 2005/94/ES byla provedena.

Aktuální informace o nákazové situaci na celém světě lze najít na internetových stránkách OIE sekce „WAHID“/ „Disease information“ nebo na stránkách FAO http://www.fao.org/ v sekci „Avian flu“.

Odkaz na původní článek