CS / EN

Ptačí chřipka v ČR

Ptačí chřipka v České republice – aktuální informace

Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v ČR od 1. 1. 2020

Datum potvrzení

Referenční číslo

Subtyp HPAI

Kategorie a množství drůbeže

Kraj

Ochranné pásmo a pásmo dozoru

18. 1. 2020

2020/1

H5N8

Malochov drůbeže (15 ks)

Vysočina (Štěpánov nad Svratkou)

Kraj Vysočina

 

Jihomoravský kraj (mapa pásma)

Mapa č. 1: Mapa ohnisek HPAI v chovech drůbeže v ČR od 1. 1. 2020


Ochranné pásmo – 3km, Pásmo dozoru – 10km

 

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků, častěji u vodních. Rizikovými jsou viry influenzy typu A, subtypy H5 a H7, které mohou být buď vysoce, nebo nízce patogenní. Viry vysoce patogenní aviární influenzy (především H5N1) mohou způsobit rozsáhlé ztráty u domácí drůbeže, naopak u volně žijících vodních ptáků (např. kachen) jsou úhyny vzácné. Dosud nebyl dokázán přenos virů z volně žijících ptáků na lidi.

Opatření k zamezení šíření nákazy se přijímají, pokud se vyskytne virus influenzy typu A podtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže (jak HPAI, tak LPAI) a pokud je potvrzena vysoce patogenní aviární influenza ptáků způsobená virem vysoce patogenní influenza A subtypu H5N1 u volně žijícího ptactva.

Státní veterinární správa sleduje aktuální situaci doma i v zahraničí. Virus ptačí chřipky je v prostředí přítomen, i přestože ptáci nevykazují klinické příznaky onemocnění (zejména pokud se jedná o nízce patogenní kmeny). Důležitou prevencí je zabránit přímému kontaktu drůbeže s volně žijícími rezervoáry a zabránit kontaktu volně žijících ptáků s vodou a krmivem pro drůbež.

 

Surveillance aviární influenzy v ČR

S ohledem na včasné zachycení viru aviární influenzy na našem území je zaveden v souladu s evropskou legislativou systém sledování aviární influenzy ptáků v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků.

V chovech drůbeže se provádí odběr krve k sérologickému vyšetření, který má za cíl zjistit přítomnost protilátek proti viru ptačí chřipky v chovech.

U volně žijících ptáků je surveillance založena na laboratorním virologickém vyšetřování nalezených nemocných nebo uhynulých volně žijících ptáků a zaměřuje se především na cílové druhy stěhovavých vodních ptáků, u nichž se ukázalo, že jsou vystaveni vysokému riziku nákazy a přenosu viru vysocepatogenní aviární influenzy do chovů drůbeže.

Při zjištění vysoce patogenní nebo nízce patogenní aviární influenzy subtypu H5 nebo H7 v chovech drůbeže a v případě výskytu HPAI subtypu H5N1 u volně žijících ptáků se přijímají opatření, které mají za cíl zabránit šíření této nebezpečné nákazy.

V komerčních chovech drůbeže je také zaveden systém včasného varování, kdy má chovatel drůbeže podnikatel povinnost sledovat užitkovost a zdravotního stav drůbeže. Pokud dojde k poklesu v příjmu potravy a vody o více než 20 %, poklesu v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a zvýšené úmrtnosti o více než 3 % týdně musí chovatel neprodleně hlásit tyto změny místně příslušné krajské veterinární správě.

Podrobné informace o způsobu provádění surveillance ptačí chřipky na území ČR a výsledcích v jednotlivých letech je možné nalézt ve Zprávách o činnosti v oblasti zdraví zvířat.

 

2018, 2019

V roce 2018 ani 2019 nebyl zaznamenán na území ČR žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI).

Výskyt HPAI a LPAI v ČR v letech 2006-2019

Rok

Vysoce  patogenní ptačí chřipka (HPAI)

Nízce patogenní ptačí chřipka (LPAI)

chov drůbeže

ptáci v zajetí

volně žijící ptáci

chov drůbeže

volně žijící ptáci

2006

   

HPAI H5N1 (labuť)

   

2007

HPAI H5N1

 

HPAI H5N1 (labuť)

   

2008

         

2009

     

LPAI H5N3; H7N9

 

2010

     

LPAI H6N9

LPAI různé subtypy a v jednom případě H5N3 (kachna)

2011

       

LPAI H7N7 (labuť)

2012

       

LPAI H4N6 (kachna)

2013

         

2014

         

2015

         

2016

         

2017

HPAI H5N8 – 38 ohnisek

HPAI H5N5 – ZOO Liberec

HPAI H5N8 (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky)

   

2018

         

2019

 

 

 

 

 

 

2017

Ke dni 9. 10. 2017 bylo potvrzeno na území ČR celkem 39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky (dále jen „HPAI“) subtypů H5N8 (38 ohnisek) a H5N5 (1 ohnisko). Celkem 33 ohnisek bylo potvrzeno v malochovech drůbeže, 5 ohnisek v komerčních chovech drůbeže a 1 případ HPAI byl potvrzen u ptáků v zajetí v ZOO Liberec. Ohniska v chovech drůbeže byla potvrzena v 11 krajích. Současně byl potvrzen virus také u 51 volně žijících ptáků (40 labutí, 7 kachen, 2 husy, 2 volavky) v celkem 13 krajích. Všechna ohniska byla zlikvidována a uzavřená pásma vymezená kolem potvrzených ohnisek byla zrušena.

Státní veterinární správa obdržela dne 5. 9. 2017 od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) informaci o uveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statutu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice na odkaze http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/self-declared-disease-status/ . Česká republika splnila všechny podmínky znovuzískání statutu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy. V článku je uvedeno, že od 23. 6. 2017 je Česká republika prostá ptačí chřipky. Zveřejněním na OIE webových stránkách je tato informace přístupná všem třetím zemím.

 

2013, 2014, 2015, 2016

V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2013 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Žádný uhynulý volně žijící pták v rámci pasivní surveillance AI nebyl pozitivní na přítomnost viru aviární influenzy.

 

2012

V roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. Ve vzorcích z chovů drůbeže v rámci aktivní surveillance nebyl v roce 2012 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5/H7. Byl potvrzen výskyt LPAI H4N6 v orgánech uhynulých volně žijících kachen divokých v Ústeckém kraji. Nepřijímala se žádná opatření.

 

2011

V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR. V chovech drůbeže nebyl v roce 2011 zjištěn virus aviární influenzy subtypu H5 nebo H7. Celkem byl virus aviární influenzy detekován u volně žijících ptáků v 22 případech. V rámci pasivního surveillance byl pouze v orgánech jedné uhynulé labutě prokázán virus LPAI H7N7, v ostatních 21 případech se jednalo o ulovené divoké kachny, tedy aktivní dozor. U jedné divoké kachny byl identifikován virus AI v tracheálním i kloákálním výtěru, celkem tedy bylo detekováno 22 pozitivních vzorků u 21 divokých kachen.

 

2010

V roce 2010 nebyl v České republice zaznamenán výskyt HPAI ani LPAI subtypu H5/ H7 v chovech drůbeže. V jednom hospodářství v Jihočeském kraji s chovem pernaté vodní zvěře (voliérový chov kachny divoké) byl potvrzen LPAI subtypu H6N9. V rámci aktivního dozoru se odebraly kloakální a tracheální výtěry od 500 ulovených kachen k virologickému vyšetření. Z tohoto množství bylo 76 divokých kachen pozitivních na nízce patogenní virus aviární influenzy, v jednom případě byl potvrzen subtyp H5N3. V roce 2010 bylo v rámci pasivního dozoru (nalezení uhynulí nebo nemocní ptáci) vyšetřeno 153 ptáků, přičemž u jedné divoké kachny byl potvrzen nízce patogenní virus aviární influenzy subtyp H11N9.

 

2009

Nízce patogenní aviární influenza (LPAI) drůbeže byla potvrzena 24. 2. 2009 v okrese Hodonín. V hospodářství, jehož součástí byly rybníky Písečný, Dvorský a Lužický se nacházela tři hejna husí v celkovém počtu 2 952 a jedno hejno divokých kachen 350 ks. Žádný z ptáků nevykazoval klinické příznaky onemocnění. V rámci rutinního monitoringu ptačích virů byl potvrzen subtyp H7N9 u jednoho hejna husí. V této souvislosti byla vydána mimořádná veterinární opatření (MVO), stanoveno ohnisko a vymezeno další pásmo s omezením o poloměru 1 km kolem ohniska. Pozitivní hejno (679 ks) bylo utraceno 25. 2. a ohnisko bylo vyčištěno a vydezinfikováno. V dalším pásmu s omezením se sledoval zdravotní stav drůbeže a současně se odebíraly vzorky na virologické vyšetření pravidelně, jednou týdně po dobu tří týdnů. Všechny laboratorní výsledky byly negativní. Proto mohla být MVO 24. 3. zrušena a v hospodářství obnoven původní režim.

Dne 5. listopadu 2009 byl potvrzen Národní referenční laboratoří pro AI (SVÚ Praha) druhý případ LPAI v katastru obce Třebín, okres České Budějovice, Jihočeský kraj. Jako ohnisko nákazy byl označen rybník Ryšávek, na kterém chovala společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. 280 kusů divokých kachen, které byly určené pro vypuštění do volné přírody. V rámci rutinního vyšetření bylo odebráno 20 tracheálních a 20 kloakálních výtěrů. Jeden z těchto 40 vzorků byl pozitivní. V odebraném vzorku byl zjištěn výskyt LPAI, subtyp H5N3. Kachny nevykazovaly žádné klinické příznaky onemocnění. Všech 280 kachen bylo 6. listopadu 2009 utraceno a následně byly bezpečně zneškodněny v kafilérii. KVS České Budějovice vydala pro zasažené hospodářství Mimořádná veterinární opatření. V okolí ohniska bylo vymezeno pásmo s omezením o poloměru 1 kilometr. V tomto pásmu se nacházeli pouze drobnochovatelé. Tato opatření byla 1. prosince 2009 zrušena.

 

2008

V roce 2008 nebyl zaznamenán žádný případ ptačí chřipky (LPAI, HPAI) v ČR.

 

2007

Vysoce patogenní aviární influenza (HPAI) byla naposledy zaznamenána v českých chovech drůbeže v roce 2007 v obcích Tisová, Nořín, Netřeby a Choceň v chovech výkrmových krůt a brojlerů. U volně žijících ptáků byl potvrzen případ HPAI subtypu H5N1 u labutě na Jižní Moravě (Lednice).

 

2006

V roce 2006 byla detekována vysoce patogenní aviární influenza sutypu H5N1 u volně žijících ptáků a to u labutí rozmístěných na území Jihočeského a Jihomoravského kraje.

 

 

Důležité odkazy

Vysocepatogenní ptačí chřipka v ČR 2017

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele (226,6 KB)
Ptačí chřipka – informace MZe pro veřejnost a chovatele drůbeže (44,2 KB)

 

Tiskové zprávy

2018

Ptačí chřipka u volně žijících ptáků v západní Evropě ukazuje, že riziko zavlečení nákazy do chovů trvá

2017

Světová organizace pro zdraví zvířat oficiálně uznala ČR prostou ptačí chřipky

Česká republika je již oficiálně prostá nákazy ptačí chřipkou

SVS zrušila pásma okolo posledního ohniska ptačí chřipky

SVS vzhledem ke zlepšení nákazové situace zrušila nařízení zakazující svody ptactva

V ČR je již 25 ohnisek ptačí chřipky: SVS připomíná chovatelům důležitost preventivních opatření

SVS vyhlásila další ohnisko ptačí chřipky, tentokrát v Jihočeském kraji

Aktuální počet ohnisek ptačí chřipky v ČR vzrostl dnes na pět

SVS rozhodla o utracení veškeré drůbeže v ochranných pásmech v Ivančicích a v Moravském Krumlově

V ČR bylo po téměř deseti letech potvrzeno ohnisko vysocepatogenní ptačí chřipky

2016

SVS nabádá chovatele k preventivním opatřením v souvislosti s novými případy ptačí chřipky v Evropě

 

 

 

Odkaz na původní článek