CS / EN

Přesuny ryb

 

TRACES certifikáty k přepravě ryb

 

Odesílání živých kaprů do členských států za účelem chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů

Pokud chcete odeslat zásilku živých kaprů obecných k chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů (vypuštění ryb z chovu do volné přírody) v členském státě určení, je nutné vědět, že kapr obecný je ryba vnímavá ke koiherpesviróze dle přílohy č. 3 části II vyhlášky 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

Zásilka může být odeslána jen z hospodářství schválených produkčních podniků akvakultury, uvedený na webových stránkách Státní veterinární správy.

Obecně platí, že pro účely chovu, rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů se nesmí odesílat ryby do lepších nákazových statutů. Protože ČR má nákazový status vzhledem ke koiherpesviróze nedefinovaný, nemůžeme odesílat kapry pro tyto účely do členských států, oblastí nebo jednotek, které mají přijatý program dozoru nebo eradikace nebo jsou této nákazy prosté. Lze odesílat jen do členských států nebo oblastí s nákazovým statutem stejným nebo horším, tedy nedefinovaným nebo zamořeným.

 

Nákazové statuty členských států lze nalézt v příloze I rozhodnutí Komise 2009/177/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákaz. V této příloze lze nalézt členské státy s nákazovým statutem prostým, se schváleným programem dozoru nebo eradikace. Státy nebo oblasti, které zde nejsou uvedeny, jsou považovány, že mají nákazový status nedefinovaný nebo zamořený a do těch je možné odeslat zásilku kaprů za tímto účelem.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0177-20150730&qid=1475740354772&from=CS

Tedy pokud zjistíte, že je členský stát nebo oblast určení kaprů uvedena v příloze I rozhodnutí Komise 2009/177/ES, pak sem nelze pro tento účel kapry odeslat.

V příloze I části A rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky, na které se vztahují schválené programy dozoru. Maďarsko má pro celé své území přijatý schválený program dozoru pro koiherpesvirózu. Z toho vyplývá, že zásilku kaprů sem určených pro účely chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů nelze odeslat.

V příloze I části B rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky, na které se vztahují schválené programy eradikace. Německo – Spolková země Sasko má přijatý schválený program eradikace na koiherpesvirózu. Z toho vyplývá, že zásilku kaprů sem určených pro účely chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů nelze odeslat.

V příloze I části C rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky prohlášené za prosté nákazy. Chorvatsko,Irsko má celé své území prosté koiherpesvirózy a Spojené království máúzemí severního Irska prosté koiherpesvirózy. Z toho vyplývá, že zásilku kaprů sem určených pro účely chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů nelze odeslat.

Při odesílání zásilek kaprů do členských států je nutné nejen zkontrolovat nákazové statuty ve výše uvedené legislativě, ale je nutné také zjistit, zda nemá konkrétní členský stát schválený program dozoru nebo eradikace nad koiherpesvirózou nebo není prostý na území menším než 75% jeho území na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture/index_en.htm, kde rozkliknete nadpis „Health status of Member states and other EEA countries, zone or compartments“.

Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko a také nečlenský stát Norsko zde mají na odkazech uvedeno, na jakém území jejich státu provádějí program dozoru nebo eradikace nad určitými nákazami ryb a jaká část jejich území je prostá určitých nákaz ryb. Na těchto webových stránkách proto musíte zjistit, zda není oblast určení prostá koiherpesvirózy nebo zda nepodléhá daná oblast programu nebo eradikaci dozoru. Pokud je zde oblast určení uvedena, pak sem nelze odeslat zásilku kaprů pro tyto účely.

Také je důležité vědět, že zásilku kaprů obecných pro účely chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů nelze odeslat do členských států a jejich částí, které mají přijata vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím 2010/221/EU. Kapr obecný je ryba vnímavá k jarní virémii kaprů. Celé území Spojeného království, dále území Guernsey, Jersey a ostrov Man a celé území Dánska, Irska, Maďarska, Finska a Švédska se považuje za prosté jarní virémie kaprů a těmto státům bylo schváleno přijmout vnitrostátní opatření za účelem prevence zavlečení těchto nákaz. Proto nelze zásilky kaprů obecných za tímto účelem odeslat do těchto oblastí. Do těchto oblastí lze odeslat zásilku kaprů pouze za účelem lidské spotřeby.

Pokud členský stát nebo oblast určení nejsou uvedeny ve výše uvedené legislativě ani na stránkách Komise ani oblast určení nemá přijatý vnitrostátní opatření, je možné sem zásilku kaprů pro tento účel odeslat, ale je nutné mít od místně příslušné Krajské veterinární správy oznámení zásilky prostřednictvím Traces systému – vyplnění část I užitím certifikátu „1251/2008 – 2006/88 – Oznámení uvnitř Společenství“. Traces certifikát musí být vyplněn a podepsán místně příslušnou Krajskou veterinární správou nejdříve 72 hodin před nakládkou zásilky. Traces certifikát je platný 10 dní od data vydání.

Pokud je zásilka určena k chovu, pro rybářské oblasti vysazování a slovu nebo pro účely doplnění stavů, je nutné vědět, že kapr obecný je přenašeč virové hemoragické septikémie (VHS), infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN) a epizootické nekrózy krvetvorné tkáně (EHN). Kapr je ale přenašečem těchto nákaz, jen pokud splňuje určité podmínky.

Pokud jde o VHS a IHN, pak se kapr považuje za přenašeče těchto nákaz jen v případě, že pochází z hospodářství, kde se nacházejí druhy vnímavé k těmto nákazám a je určen pro hospodářství, kde jsou chovány druhy vnímavé k těmto nákazám. Pokud zásilka kaprů pochází z hospodářství, kde jsou mimo kaprů chovány ryby vnímavé k IHN (pstruh duhový, losos obecný) nebo ryby vnímavé k VHS (síh, štika obecná, pstruh duhový, pstruh obecný, lipan podhorní) a je určen do hospodářství, kde jsou také chovány ryby vnímavé k IHN nebo k VHS a tato oblast určení je prostá těchto nákaz nebo má přijatý program pro dozor nebo eradikaci IHN nebo VHS (zjistíte v rozhodnutí Komise 2009/177/ES), pak se může tato zásilka odeslat jen v případě, že se provede karanténa ve vodě prosté příslušných patogenních původců pro náležitou dobu, jež je na základě vědeckých poznatků a praktických zkušeností prokázána za dostatečnou ke snížení rizika přenosu dané nákazy na úroveň přijatelnou k zabránění přenosu dané nákazy. Pokud jde o EHN, pak kapr je přenašeč této nákazy bez dalších podmínek. Pokud je odesílán kapr obecný do oblastí prostých EHN, s programem eradikace nebo dozoru nad touto nákazou, pak je nutné provést karanténu vždy.

Podmínky karantény stanoví místně příslušná Krajská veterinární správa. Je tedy důležité zjistit při odesílání zásilky kaprů, jaké druhy ryb jsou chovány na hospodářství původu a na hospodářství určení.

Po proběhlé karanténě je nutné, aby zásilku kaprů doprovázel do místa určení Traces certifikát „350/2011 (1251/2008) uvádění ŽPA na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a doplnění stavů“, kde se v části II zaškrtne informace, že byla provedena karanténa v souladu s legislativou.

Seznam druhů možných přenašečů a podmínky, za kterých se uvedené druhy považují za přenašeče, jsou uvedeny v příloze I nařízení Komise 1251/2008.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1251&qid=1412154615164&from=CS

U dlouhotrvajících cest (více než 8 hodin) je nutné mít pro přepravu zásilek ryb povolení přepravce typu 2 a schválený dopravní prostředek, kterým jsou ryby přepravovány. Pokud trvá přeprava méně než 8 hodin, je nutné mít povolení přepravce typu 1. U všech ryb neplatí povinnost provádět přestávky během přepravy.

 

 

Přesun živých karasů sloužících jako návnada k rybaření v Itálii a Španělsku

Cíl cesty – sportovní rybolov (vypuštění ulovených ryb zpět)

Není nutné splňovat požadavky nařízení Rady 1/2005, protože se nejedná o přesun zvířat souvisejících s hospodářskou činností za účelem zisku. Proto není nutné mít povolení dopravce, schválený dopravní prostředek ani osvědčení o způsobilosti.

Karas stříbřitý není ryba vnímavé k seznamovým nákazám VHS, IHN, KHV, ISA a ani není považován za přenašeče nákaz VHS nebo IHN.

Karas obecný není ryba vnímavá k seznamovým nákazám VHS, IHN, KHV, ISA, ale je za určitých podmínek považován za přenašeče nákaz VHS a IHN. Podmínky, za kterých je karas obecný považován za přenašeče, se týkají místa původu a místa určení. Pokud karas obecný pochází z chovu, kde jsou chovány vnímavé druhy ryb k VHS nebo IHN a jsou určeny do místa, kde se také vyskytují vnímavé druhy ryb k těmto nákazám, je karas obecný považován za přenašeče. Je proto nutné zjistit chované druhy ryb v místě původu, a vyhodnotit, zda jsou vnímavé k nákazám VHS nebo IHN. Vnímavé druhy k VHS nebo IHN jsou uvedeny v příloze č. 3, části II vyhlášky č. 290/2008 Sb. Chované druhy ryb v místě určení (rybářská oblast) není možné zjistit a proto předpokládejme, že v místě určení jsou chovány vnímavé druhy ryb k VHS nebo IHN.

Pokud v místě původu jsou chovány vnímavé ryby k VHS nebo IHN a předpokládáme, že i v rybářské oblasti určení jsou chovány vnímavé druhy ryb k těmto nákazám, je nutné se problematiku přenašečů řešit pouze v případě určení karase obecného do oblastí s kategorií nákazového statutu prostý, s programem dozoru nebo eradikace. V těchto případech totiž musí být karasi obecní podrobení karanténě ve vodě prosté příslušných patogenních původců pro náležitou dobu. Po provedení karantény je nutné si nechat pro přesun od příslušné KVS SVS vystavit TRACES certifikát vzoru „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů“ s vyplněnou části I a částí II.

Itálie a Španělsko jsou země, které často na SCoPAFF jednání deklarují oblasti menší než 75 % svého území, které jsou prohlášeny za prosté nebo pod programem dozoru nákaz VHS nebo IHN. Proto je nutné zjistit při přesunu karase obecného, do jaké oblasti bude určen. Zda oblast nemá přijatý program dozoru nebo není prostá ne území menším než 75% naleznete na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture/index_en.htm, kde rozkliknete nadpis „Health status of Member states and other EEA countries, zone or compartments“.

Na uvedeném linku jsou uvedeny členské státy EU, které mají přijatý program dozoru nebo jsou prosté pro oblasti, území nebo jednotky menší než 75 % jejich území. Je tam uvedena i Itálie a Španělsko. V případě, že by se na příslušném linku nepodařilo najít kategorii nákazového statutu místa určení, je nejvhodnější se informovat u příslušné kompetentní autority o nákazovém statutu v dané rybářské oblasti Itálie nebo Španělska, kde bude probíhat lov na karase obecného.

V případě přesunu karase stříbřitého (nevnímavý k seznamovým nákazám, nepřenašeč) a v případě přesunu karase obecného při nesplnění podmínek přenašeče nebo v případě splnění podmínek přenašeče, ale určení do oblasti, která není prostá nebo pod programem dozoru do Itálie nebo Španělska, není nutné provádět karanténu a není nutné podle legislativy vystavovat TRACES certifikát. V mnoha případech přesunu ryb silničním dopravním prostředkem přes tranzitní země je však TRACES certifikát vyžadován. Proto je vhodné si nechat nad rámec legislativy bezplatně vystavit TRACES certifikát vzoru „1251/2008 – 2006/88 – Oznámení uvnitř Společenství“.

Pro vystavení TRACES certifikátu je nutné se obrátit na místně příslušnou Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy.

 

 

Pravidla obchodování s okrasnými akvarijními rybami

Povinnosti při přesunech okrasných akvarijních ryb:

1) Povinnosti osob při přesunech okrasných akvarijních ryb

1.1. Obchodník
Osoba, která hodlá přesouvat zvířata pro komerční účely, musí na základě § 28 odst. zákona č. 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „veterinární zákon“), předem požádat příslušnou krajskou veterinární správu (dále jen „KVS“) o registraci osoby podílející se na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty a činnost zahájit až po této registraci. Registrace osoby podílející se na obchodování je zpoplatněna ve výši 500 Kč.

Formulář pro registraci osoby podílející se na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty:

Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (41,5 KB)
Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (82,5 KB)

Na chovatele akvarijních ryb se nevztahuje podmínka schválení produkčního podniku akvakultury. Ze strany Státní veterinární správy není schválení produkčního podniku akvakultury vyžadováno, ale v případě zájmu je možné zájemce schválit. V případě, že si nechá chovatel schválit produkční podnik akvakultury, není nutné být schválen jako osoba podílející se na obchodování.

1.2. Přepravce
Při přepravě akvarijních ryb v rámci EU musí být dodrženy požadavky nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (dále jen „nařízení Rady 1/2005“).

Přepravce akvarijních ryb musí mít při silniční přepravě Povolení přepravce. Formulář pro povolení přepravce.

Pokud trvá přeprava méně než 8 h, je nutné si zažádat o povolení přepravce typu 1 (na formuláři „Žádost o povolení přepravce živých zvířat“ zaškrtnout TYP 1).

Pokud trvá přeprava nad 8 hodin, je nutné si zažádat o povolení přepravce typu 2 (na formuláři „Žádost o povolení přepravce živých zvířat“ zaškrtnout TYP 2) a mít schválené vozidlo pro přepravu zvířat. Formulář pro schválení vozidla pro dlouhotrvající cesty.

Vždy při přepravě akvarijních ryb musí být přítomen ve vozidle průvodce, který je držitelem osvědčení o způsobilosti (může být zároveň řidič). Školení pro získání osvědčení o způsobilosti organizuje celkem šest subjektů: http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/kursy-k-ziskani-odbornych-zpusobilosti/kursy-k-ziskani-odborne-zpusobilosti-1.html.

Je možné si přepravce najmout (do 8 hodin TYP 1nad 8 hodin TYP 2).

U ryb neplatí povinnost provádět přestávky během přepravy, protože patří mezi tzv. „ostatní druhy“, u kterých se nestanovují intervaly napájení, krmení, délka trvání cesty a doba odpočinku. Je dáno, že se mají přepravovat v souladu s písemnými pokyny o krmení a napájení a se zřetelem na potřebnou zvláštní péči.

Silniční dopravní prostředek musí být viditelně označen na vnější straně kontejneru, aby bylo zřejmé, že se jedná o přepravu zvířat.

U letecké přepravy musí být splněny předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA. Bližší informace je možné nalézt zde.

1.3. Chovatel
Povinnosti chovatele jsou dány ve veterinárním zákoně. Dále musí chovatele zacházet se zvířaty v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. Příjemce
Povinností příjemce akvarijních ryb v místě určení z jiného členského státu je informovat místně příslušnou Krajskou veterinární správu předem o příchodu zásilky akvarijních ryb v rozsahu nezbytně nutném. Tato povinnost vyplývá z § 30 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona).

2) Povinnosti s ohledem na převážená zvířata při přesunech okrasných akvarijních ryb

2.1. Znát legislativu stanovující vnímavost akvarijních ryb k nebezpečným nákazám
Vnímavé druhy ryb k nebezpečným nákazám jsou druhy ryb, uvedené v příloze č. 3 části II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz vodních živočichů (dále jen „vyhláška č. 290/2008 Sb.“).

2.2. Znát legislativu stanovující přenašeče nebezpečných nákaz ryb
Přenašeči nebezpečných nákaz ryb jsou druhy ryb, uvedené v příloze I nařízení Komise č.1251/2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (dále jen „nařízení Komise 1251/2008“).

Nařízení Komise 1251/2008:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1251-20140203&qid=1410441364953&from=CS.

Přenašečem nákazy uvedené ve sloupci 1 přílohy I nařízení Komise č.1251/2008 je ryba uvedená ve sloupci 2 přílohy a zároveň splňuje podmínky přenašeče, uvedených ve sloupci 3 a 4.

2.3. Znát legislativu stanovující vnímavost akvarijních ryb k nákazám, ke kterým mají některé členské státy určení přijata vnitrostátní opatření
Druhy ryb vnímavé k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU, jsou druhy ryb uvedené v příloze II části C nařízení Komise.

Nařízení Komise 1251/2008:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1251-20140203&qid=1410441364953&from=CS.

Členské státy, které mají přijata vnitrostátní opatření, jsou uvedeny v příloze I rozhodnutí Komise 2010/221/EU.

Rozhodnutí Komise 2010/221/EU:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0221&qid=1421404476378&from=CS.

2.4. Znát legislativu stanovující CITES zvířata
CITES druhy jsou uvedeny v nařízení Rady ES č. 338/1997 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Nařízení Rady ES č. 338/1997:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997R0338-20141220&qid=1428567754593&from=CS.

Na dovoz CITES druhů okrasných akvarijních ryb ze třetích zemí je potřeba vyžádat si povolení od Ministerstva životního prostředí.

Pravidla přesunu CITES druhů okrasných akvarijních ryb v rámci EU je nutné si zjistit na ČIŽP.

3) Povinnost zjistit typ místa určení zásilky akvarijních ryb
Při přesunu akvarijních ryb je důležité zjistit, zda jsou akvarijní ryby odesílány do uzavřeného nebo do otevřeného zařízení sloužícího k okrasným účelům.

Uzavřeným zařízením sloužícím k okrasným účelům se dle vyhlášky č. 290/2008 Sb. rozumí obchody se zvířaty v zájmovém chovu, zahradní centra, zahradní jezírka, komerční akvária nebo velkoobchodníci chovající okrasné vodní živočichy bez jakéhokoliv přímého kontaktu s přírodními vodami nebo které jsou vybaveny systémem čištění odpadních vod, který snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň.

Otevřenými zařízeními sloužícími k okrasným účelům se rozumí jiná než uzavřená zařízení.

Jelikož některé členské státy mají od Evropské komise schváleno považovat uzavřená zařízení sloužící k okrasným účelům obchodujících s vnímavými druhy ryb nebo přenašeči za otevřená zařízení z důvodu obchodování, je vhodné se informovat u svých potenciálních odběratelů nebo úředních autorit v místě určení, o jaký typ místa určení jde v daném případě.

4) Povinnosti při obchodování s akvarijními rybami v rámci EU
Podmínky a dokumentace k přesunu akvarijních ryb v rámci EU záleží na druhu ryb (viz bod 2) a na povaze místa určení (typ místa určení a nákazový status) viz tabulka č. 1.

Certifikáty vystavují úřední veterinární lékaři místně příslušné KVS. Je nutné o osvědčení TRACES zažádat minimálně 3 dny před předpokládaným přesunem zvířat. TRACES certifikát je platný 10 dní od data vydání. Originál tohoto TRACES certifikátu musí doprovázet zásilku po celou dobu přepravy až na místo jejího konečného určení.

Nákazových statutů existuje celkem pět: prostý, program dozoru, nedefinovaný, program eradikace a zamořený. Oblasti s nákazovým statutem prostým, oblasti s přijatým programem dozoru nebo eradikace, které zaujímají více než 75% území členského státu jsou uvedeny v příloze I část A, B a C rozhodnutí Komise 2009/177/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy (dále jen „rozhodnutí Komise 2009/177/ES“).

Rozhodnutí Komise 2009/177/ES:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0177-20131203&qid=1426242051133&from=CS.

Území, oblasti nebo jednotky, které jsou prosté nebo s programem dozoru, které zaujímají méně než 75% území členského státu jsou uvedeny na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture/index_en.htm, kde rozkliknete nadpis „Health status of Member states and other EEA countries, zone or compartments“.

Ostatní členské státy a oblasti, které zde nejsou uvedeny, mají nákazový status nedefinovaný nebo zamořený.

ČR má s ohledem na nákazu infekční anémie lososů (dále jen „ISA“) nákazový status prostý a s ohledem na nákazu virová hemoragická septikémie (dále jen „VHS“), infekční hematopoetická nekróza (dále jen „IHN“) a koi herpesviróza (dále jen „KHV“) nedefinovaný nákazový status.

Pokud při kontrole výše uvedené legislativy se seznamem akvarijních ryb určenými k přesunu zjistíte, že se nenacházejí mezi druhy vnímavými k exotickým ani neexotickým nákazám ryb ani mezi druhy, které mohou být přenašeči exotických nebo neexotických nákaz nebo nesplňují podmínky přenašeče ani nejsou vnímavé k nákazám, ke kterým má ČS určení přijata vnitrostátní opatření, pak není pro obchodování na území EU nutné vystavovat jakékoliv osvědčení. Většina akvarijních ryb jsou ryby nevnímavé, nejsou přenašeči ani nejsou vnímavé k nákazám, ke kterým mají určitě členské státy přijata vnitrostátní opatření.

Avšak je nutné dle článku 4 nařízení Rady 1/2005 zajistit, aby během přepravy byly přítomny v dopravním prostředku doklady o původu ryb, jejich majiteli, místu původu a místě určení, očekávané délce trvání cesty a dni a času odjezdu. V praxi se stává, že v některých členských státech jsou namátkově obchodníci kontrolování a úřední autority v místě určení požadují doklad, který by všechny tyto informace měl uvedené nebo dokonce veterinární osvědčení TRACES potvrzené úředním veterinárním lékařem země původu. Je možné si nechat bezplatně vystavit TRACES certifikát, který veškeré informace, které požaduje nařízení Rady 1/2005 obsahuje a předejde případným komplikacím při přepravě. Je vhodné se informovat u svých potenciálních odběratelů nebo úředních autorit v místě určení, zda budou TRACES certifikát vyžadovat.

V případě, že se rozhodnete si nechat vystavit TRACES certifikát a nevnímavé ryby jsou určeny do uzavřených zařízení, pak bude vystaven TRACES certifikát „1251/2008 Okrasní živočichové pocházející z akvakultury z uzavřených zařízení nebo určeni pro tato zařízení“.

V případě, že si necháváte vystavit TRACES certifikát a nevnímavé ryby jsou určeny do otevřených zařízení, pak bude vystaven TRACES certifikát „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů“.

Také je možné vystavit certifikát „1251/2008 – 2006/88 – Oznámení uvnitř Společenství“ ať jsou ryby určeny do uzavřeného nebo otevřeného zařízení.

Pokud se jedná o druhy akvarijních ryb vnímavých k jedné nebo více exotickým nebo neexotickým nákazám nebo patří k druhům přenašečů nákaz nebo jsou vnímavé k nákazám, ke kterým má ČS určení přijata vnitrostátní opatření, pak jsou podmínky přepravy a související dokumentace závislé na aktuálním nákazovém statusu místa určení k té dané nákaze, ke které je akvarijní ryba v zásilce vnímavá.

Pokud by se jednalo o druhy akvarijních ryb, které lze považovat dle legislativy za přenašeče nákaz, pak v případě odeslání ryb do oblasti prosté, s programem dozoru nebo eradikace, je nutné podrobit ryby karanténě ve vodě prosté příslušných patogenních původců po náležitou dobu, jež je na základě vědeckých poznatků a praktických zkušeností prokázána za dostatečnou ke snížení rizika přenosu dané nákazy na úroveň přijatelnou k zabránění přenosu dané nákazy. Podmínky karantény stanoví místně příslušná KVS.

Pokud by se jednalo o druhy ryb vnímavé k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření, pak není možné tyto druhy ryb odesílat do oblastí, které jsou uvedeny v příloze I, II a III rozhodnutí Komise 2010/221/ES.

Tabulka č. 1: Podmínky a dokumentace obchodování s akvarijními rybami v rámci EU s ohledem na druh ryb a povahu místa určení

Druh

druh místa určení
(otevřené / uzavřené zařízení)

nákazový status místa určení

certifikát ANO/NE

typ certifikátu

vyplnění certifikátu (část I, část II)

karanténa ANO/NE

nevnímavé druhy, nepřenašeči, nevnímavé druhy k nákazám, ke kterým mají některé ČS přijata vnitrostátní opatření

nezáleží

nezáleží

NE, ale musí být splněny požadavky čl. 4 nařízení Komise 1/2005

   

NE

Vnímavé druhy akvarijních ryb

uzavřené

prostý, program dozoru, program eradikace k nákazám ISA, VHS, IHN, KHV

ANO

1251/2008 Okrasní živočichové pocházející z akvakultury z uzavřených zařízení nebo určeni pro tato zařízení

část I

NE

nedefinovaný, zamořený k nákazám ISA, VHS, IHN, KHV

NE, ale musí být splněny požadavky čl. 4 nařízení Komise 1/2005

   

NE

otevřené

prostý, program dozoru, program eradikace k nákazám VHS, IHN, KHV

není možné sem akvarijní ryby odeslat

nedefinovaný, zamořený k nákazám VHS, IHN, KHV, ISA

ANO

1251/2008 – 2006/88 – Oznámení uvnitř Společenství nebo 350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů

část I

NE

prostý, program dozoru, program eradikace k ISA

ANO

350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů

Část I + část II

NE

Přenašeči

otevřené

prostý, program dozoru, eradikace VHS, IHN

ANO

1251/2008 (350/2011) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu

Část I + část II

ANO

uzavřené

ANO

1251/2008 Okrasní živočichové pocházející z akvakultury z uzavřených zařízení nebo určeni pro tato zařízení

část I

NE

nezáleží

nedefinovaný, zamořený VHS, IHN

NE, ale musí být splněny požadavky čl. 4 nařízení Komise 1/2005

NE

Vnímavé druhy akvarijních ryb k nákazám, ke kterým mají ČS přijata vnitrostátní opatření

nezáleží

oblastí, které jsou uvedeny v příloze I, II a III rozhodnutí Komise 2010/221/EU

není možné sem akvarijní ryby odeslat

oblastí, které nejsou uvedeny v příloze I, II a III rozhodnutí Komise 2010/221/EU

NE, ale musí být splněny požadavky čl. 4 nařízení Komise 1/2005

NE

 
 
 
 

Odesílání živých kaprů k lidské spotřebě do členských států

Pokud chcete odeslat zásilku živých kaprů obecných k lidské spotřebě v místě určení, je nutné vědět, že kapr obecný je ryba vnímavá ke koiherpesviróze dle přílohy č. 3 části II vyhlášky 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

Zásilka může být odeslána jen z hospodářství schváleného produkčního podniku akvakultury, uvedených na webových stránkách Státní veterinární správy.

Zásilka může být odeslána jen do schválené zpracovny ryb v členském státě určení. Schválené zpracovny je možné zjistit na webových stránkách EK.

Pro zjištění, zda je potřeba Traces certifikát pro přesun kaprů k lidské spotřebě, je nutné zjistit, jaký nákazový status ke koiherpesviróze mají členské státy, oblasti nebo jednotky určení. V nařízení Komise 1251/2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů, je dáno, že k zásilkám ryb určených k dalšímu zpracování před lidskou spotřebou musí být připojeno veterinární osvědčení – část I a II Traces certifikátu „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh“, pokud jsou ryby dováženy do členských států, oblastí nebo jednotek, které jsou prosté nebo podléhají programu dozoru nebo eradikace a patří ke druhům vnímavým.

Nákazové statuty členských států lze nalézt v příloze I rozhodnutí Komise 2009/177/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy. V této příloze lze nalézt členské státy s nákazovým statutem prostým, se schváleným programem dozoru nebo eradikace. Ostatní členské státy a oblasti, které zde nejsou uvedeny, mají nákazový status nedefinovaný nebo zamořený.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0177-20150730&qid=1475740354772&from=CS

Tedy při odesílání kaprů k lidské spotřebě do členských států, oblastí nebo jednotek prostých, s programem dozoru nebo eradikace, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2009/177/ES je nutné mít po celou dobu přepravy od příslušné Krajské veterinární správy vyplněný a potvrzený Traces certifikát (část I i část II).

Při odesílání zásilek kaprů do členských států je nutné nejen zkontrolovat nákazové statuty ve výše uvedené legislativě, ale je nutné také zjistit, zda nemá konkrétní členský stát schválený program dozoru nad koiherpesvirózou nebo není koiherpesvirózy prostý na těchto webových stránkách:

Na těchto webových stránkách http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/aquaculture/index_en.htm jsou uvedeny členské státy, které jsou prosté nebo s programem dozoru v určitých oblastech nebo jednotkách, zaujímajících méně než 75% území členského státu. Na těchto webových stránkách je nutné rozkliknout nadpis „Health status of Member states and other EEA countries, zone or compartments“.

Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko a také nečlenský stát Norsko zde mají na příslušných webových odkazech uvedeno, na jakém území provádějí program dozoru nad určitými nákazami ryb a jaká část jejich území je prostá určitých nákaz ryb. V případě, že na těchto webových stránkách zjistíte, že daná oblast určení je prostá koiherpesvirózy nebo má přijatý programu dozoru nad touto nákazou, pak je nutné mít po celou dobu přepravy od příslušné Krajské veterinární správy vyplněný a potvrzený Traces certifikát (část I i část II).

V příloze I části A rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky, na které se vztahují schválené programy dozoru. Maďarsko má pro celé své území přijatý schválený program dozoru pro koiherpesvirózu. Z toho vyplývá, že pro zásilku kaprů sem určených musí být vystaven příslušnou Krajskou veterinární správou Traces certifikát „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh“, kde musí být vyplněna jak část I, tak část II tohoto certifikátu.

V příloze I části B rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky, na které se vztahují schválené programy eradikace. Německo – Spolková země Sasko má přijatý schválený program eradikace na koiherpesvirózu. Z toho vyplývá, že pro zásilku kaprů sem určených musí být vystaven příslušnou Krajskou veterinární správou Traces certifikát „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh“, kde musí být vyplněna jak část I, tak část II tohoto certifikátu.

V příloze I části C rozhodnutí Komise 2009/177/ES jsou uvedeny členské státy, oblasti a jednotky prohlášené za prosté nákazy. Irsko má celé své území prosté koiherpesvirózy a Spojené království má území severního Irska prosté koiherpesvirózy. Z toho vyplývá, že pro zásilku kaprů sem určených musí být vystaven příslušnou Krajskou veterinární správou Traces certifikát „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh“, kde musí být vyplněna jak část I, tak část II tohoto certifikátu.

Pokud nejsou členské státy určení uvedeny na webových stránkách ani v rozhodnutí Komise 2009/177/ES, pak není nutné mít pro zásilku kaprů k lidské spotřebě Traces certifikát. Daná zásilka může jet pouze na obchodní doklad, ale v tomto případě je nutné mít dle čl. 4 nařízení Rady 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností během přepravy ryb v dopravním prostředku přítomny doklady o původu ryb a jejich majiteli, místu původu, místu určení, očekávané délce trvání cesty a dni a času odjezdu. Je možné si nechat vystavit místně příslušnou Krajskou veterinární správou část I Traces certifikátu (oznámení zásilky) „350/2011 (1251/2008) Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh“ nebo je také možné užít certifikát „1251/2008 – 2006/88 – Oznámení uvnitř Společenství“. V případě, že bude vystaven Traces certifikát k zásilce ryb, není pak nutné mít doklad dle čl. 4 nařízení Rady 1/2005.

Traces certifikát musí být vyplněn a podepsán místně příslušnou Krajskou veterinární správou nejdříve 72 hodin před nakládkou zásilky. Traces certifikát je platný 10 dní od data vydání.

U dlouhotrvajících cest (více než 8 hodin) je nutné mít pro přepravu zásilek ryb povolení přepravce typu 2 a schválený dopravní prostředek, kterým jsou ryby přepravovány. Pokud trvá přeprava méně než 8 hodin, je nutné mít povolení přepravce typu 1. U všech ryb neplatí povinnost provádět přestávky během přepravy.

Odkaz na původní článek