CS / EN

Platná legislativa

 

Výchozí legislativou, vztahující se k této problematice, je směrnice Rady 2006/88/ES. Směrnice Rady 2006/88/ES byla transponována do české legislativy v podobě vyhlášky č. 290/2008 Sb.

Vyhláška č. 290/2008 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „veterinární zákon“).

Vyhláška k veterinárnímu zákonu č. 290/2008, o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů byla upravena vyhláškou č. 59/2013 Sb.

 

 

Národní legislativa

 

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanových plemenářským zákonem

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Evropská legislativa

 

Směrnice Rady 2006/88/ES o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0088-20140306&qid=1510124896896&from=CS

Prováděcí rozhodnutí Komise 2015/1554, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na metody dozoru a diagnostické metody

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1554&qid=1510123063202&from=CS

Nařízení Komise 1251/2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů z akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1251-20161001&qid=1510125045844&from=CS

Rozhodnutí Komise 2008/946/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o požadavky na karanténu živočichů pocházejících z akvakultury

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0946&qid=1510125159848&from=CS

Rozhodnutí Komise 2010/221/EU, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010D0221-20160101&qid=1510125254854&from=CS

Rozhodnutí Komise 2009/177/ES, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o programy dozoru a eradikace a status členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D0177-20150730&qid=1510125412859&from=CS

 

Odkaz na původní článek