CS / EN

Mloci


Veterinární opatření v případě obchodu a dovozu zásilek s mloky

S ohledem na nové prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/320 ze dne 28. února 2018 o některých ochranných veterinárních opatřeních pro obchod s mloky uvnitř Unie a dovoz těchto zvířat do Unie v souvislosti s plísní Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0320&qid=1522238483965&from=CS upravila Státní veterinární správa dozor při obchodu se zásilkami mloků uvnitř Evropské unie a podmínky dovozu do ČR.

Ochranná veterinární opatření se nevztahují na neobchodní přesuny mloků v zájmovém chovu, kteří spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 576/2013. Podle rozhodnutí se mloky rozumí všichni obojživelníci řádu Caudata, resp. všichni ocasatí. EU zavedla tato nová veterinární opatření z důvodu zamezení dalšího šíření tohoto onemocnění do členských států EU, neboť pro mloky představuje smrtelné nebezpečí. Státní veterinární správa proto upozorňuje všechny obchodníky a dovozce, aby dodržovali všechna protinákazová opatření.

Uvedené rozhodnutí stanovuje, že v případě obchodu z ČR do jiného členského státu EU a v případě dovozu do ČR ze třetí země je nutné provést na území ČR karanténu mloků, která musí být registrována a pod dozorem příslušné krajské veterinární správy. Karanténa musí splňovat veškeré požadavky rozhodnutí, např. odpovídající dozor nad mloky, čistitelné a dezinfikovatelné prostory, příslušné nakládání s odpadem a odpadními vodami, testy a ošetření mloků, vedení evidence a další. Každá zásilka mloků musí být mimo jiné také doprovázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru stanovenému v rozhodnutí. Během karantény mloků musí provozovatel nebo dovozce zajistit na své náklady požadované vyšetření, odběr vzorků a příslušná testování nebo ošetření mloků.

Do 6. září 2018 však budou platit přechodná opatření. Pro obchod s mloky uvnitř Unie je obchodník povinen si ověřit u kompetentní autority členského státu určení veterinární podmínky, neboť některé členské státy mohou vyžadovat karanténu a úředně potvrzené doklady provázející zásilku i během přechodného období. V případě, že členský stát určení nebude do té doby vyžadovat plnění požadavků rozhodnutí, platí stávající podmínky.

Přijetím prováděcího rozhodnutí Komise 2018/320 nejsou dotčeny povinností vyplývající ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Znamená to, že v případě dovozu neharmonizovaných zvířat ze třetí země je dovozce nebo jeho zástupce povinen i nadále před příjezdem zásilky zvířat na území ČR požádat Ústřední veterinární správu SVS o sdělení dovozních podmínek a postupovat v souladu se stanovenými podmínkami.  

Žádost o registraci karantény mloků je dostupná na webu Státní veterinární správy. Případní žadatelé o registraci karantény mloků se mohou obrátit přímo na místně příslušné krajské veterinární správy – https://www.svscr.cz/prehled-adres-podatelen/, které byly o postupu podrobně informovány.

 

Žádost o registraci karantény pro obchod s mloky v rámci EU a pro dovoz do EU (141,3 KB)
Objednávka laboratorního vyšetření vzorku - vzor č. 1 (226,3 KB)
Objednávka laboratorního vyšetření vzorku - vzor č. 1 (90,7 KB)

 

Osvědčení pro dovoz a obchodování s mloky

Osvědčení pro dovoz
(je nutné požádat Ústřední veterinární správu Státní veterinární správy o stanovení veterinárních podmínek pro dovoz)

Osvědčení pro obchodování

Odkaz na původní článek