CS / EN

Formuláře – ryby

Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství

podle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství (141,3 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávajícího činnost spojenou s držením ryb (173,1 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávající činnost spojenou s držením korýšů (141,3 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávající činnost spojenou s držením měkkýšů (143,4 KB)
Pokyny chovatelům, kteří podléhají schválení a registraci (309,6 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

Vyhláška MZe č. 290/2008 Sb.

 

 

Žádost o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury

podle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Žádost o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury (139,8 KB)

Seznam hospodářství registrovaného zařízení (158,7 KB)

Pokyny chovatelům, kteří podléhají pouze registraci (308,4 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

Vyhláška MZe č. 290/2008 Sb.

 

 

Žádost o schválení oprávněného zpracovatelského, ve kterém se usmrcují živočichové pocházející z akvakultury za účelem tlumení nákaz a žádost o registraci zpracovatelského zařízení

V rámci řešení ohniska nebezpečných nákazy ryb existuje možnost ryby tržní velikosti, které nevykazují klinické příznaky nákazy, pod dozorem krajské veterinární správy státní veterinární správy (dále jen „KVS SVS“) použít přímo k lidské spotřebě nebo mohou být určeny pro další zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení pro tlumení nákaz.

Pokud by nějaké zpracovatelské zařízení mělo zájem být schváleno pro tlumení nebezpečných nákaz ryb, je nutné splnit následující požadavky legislativy.

Základní podmínkou je, že zpracovatelské zařízení musí být schváleno v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Usmrcení a další zpracování musí být prováděno za podmínek, které brání šíření patogenního původce způsobujícího příslušnou nákazu. Proto musí být vybaveny systémem čištění odpadních vod, který zneškodní patogenního původce nákazy, nebo musí být s odpadními vodami naloženo jiným způsobem, který sníží riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň.

Provozovatel oprávněného zpracovatelského zařízení pro tlumení nebezpečných nákaz ryb musí dodržovat povinnosti týkající se vedení záznamů o veškerých přesunech ryb a produktů z nich získaných do těchto zařízení a z nich. Musí mít zavedenou správnou hygienickou praxi adekvátní dané činnosti, aby zabránila zavlečení a šíření nákaz a musí mít zaveden systém, který umožní provozovateli dokázat, že tyto požadavky jsou splněny.

Provozovatel oprávněného zpracovatelského zařízení musí předložit KVS SVS veškeré relevantní informace, které umožní vyhodnotit, zda jsou splněny podmínky pro udělení povolení, včetně poskytnutí informací o názvu, adrese oprávněného zpracovatelského zařízení pro tlumení nákaz, kontaktních údajů, registračního čísla a údaje týkající se vydaného oprávnění, zeměpisnou polohu, podrobnosti o zařízeních na úpravu odpadních vod a druhy ŽPA, s nimiž je zde zacházeno. Všechny tyto informace budou KVS SVS poskytnuty při předložení formuláře „Žádosti o schválení oprávněného zpracovatelského zařízení, ve kterém se usmrcují živočichové pocházejících z akvakultury za účelem tlumení nákaz“ a formuláře „Zpracovatelské zařízení“.

Oprávnění může být uděleno, až po kontrole, zda jsou všechny podmínky legislativy plněny a nebude uděleno, pokud by činnost znamenala nepřijatelné riziko šíření nákaz do okolních hospodářství nebo na volně žijící populace vodních živočichů. Pokud KVS SVS vyhodnotí, že všechny požadavky jsou splněny, vydá provozovateli „Doklad o schválení oprávněného zpracovatelského zařízení“.

Žádost o schválení zpracovatelského zařízení (139,8 KB)
Zpracovatelské zařízení (136,7 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

 

Objednávka laboratorního vyšetření

Objednávka laboratorního vyšetření ryb - vzor č. 5 (228,9 KB)
Objednávka laboratorního vyšetření ryb - vzor č. 5 (94,3 KB)

 

 

Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku

Žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku (70,7 KB)
Odkaz na původní článek