CS / EN

Léčiva a odborné veterinární úkony

Na základě novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů smí provádět sami chovatelé hospodářských zvířat na svých hospodářstvích u svých hospodářských zvířat některé vybrané veterinární úkony, kterými jsou:

  1. a) kastrace samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,
  2. b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů,
  3. c) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,
  4. d) ošetření a úpravu kopyt, paznehtů a spárků zvířat,
  5. e) odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,
  6. f) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci konzumních vajec,
  7. g) úpravu zubů savých selat.

Výše uvedené úkony smí provádět pouze chovatel hospodářských zvířat, který splňuje následující podmínky:

  1. 1. minimálně  středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, nebo jiném oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti (požadavky na odbornou způsobilost stanovuje § 59a odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 166/1999 Sb.
  2. 2. absolvování odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů, složení závěrečné zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k provádění těchto úkonů

Specializovanou odbornou průpravu organizuje Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, která vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení o způsobilosti k provádění odborných veterinárních úkonů a vede seznam těchto osob. Přehled vypsaných kurzů sledujte na webových stránkách Veterinární a farmaceutické univerzity Brno: https://www.vfu.cz/cz/kvalifikacni-a-odborne-kurzy/

Práva a povinnosti chovatele hospodářských zvířat jsou stanoveny v § 64b novely zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  seznam tzv. „dalších odborných veterinárních úkonů“ a podrobnosti provádění těchto úkonů upravuje vyhláška č. 342/2012 Sb.

Chovatel hospodářských zvířat je povinen vést záznamy o dalších odborných veterinárních úkonech, které provedl, o datu jejich provedení, počtu a identifikaci zvířat, u kterých byly tyto úkony provedeny, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let, a na požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

 

Odborné veterinrání úkony - leták pro chovatele (233,4 KB)

 

 

Odkaz na původní článek