CS / EN

Chov zvířat vyžadujících zvláštní péči

Dne 16. 12. 2008 vešla v platnost vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči a nahradila vyhlášku č. 75/1996 Sb., která stanovovala nebezpečné druhy zvířat.

 

Dle vyhlášky č. 411/2008 Sb. mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči patří:

 

Třída: Plazi (Reptilia) – všechny jedovaté druhy

Řád: Krokodýli (Crocodylia) – všechny druhy

 

Třída: Ptáci (Aves)

Řád: Kasuáři (Casuariiformes) – všechny druhy mimo rodu Dromaius

Řád: Dravci (Falconiformes)

Čeleď: Jestřábovití (Accipitridae)

Rod: Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus – všechny druhy

Řád: Sovy (Strigiformes)

Čeleď: Sovovití (Strigidae)

Rod: Bubo –  všechny druhy

Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)

Čeleď: Jeřábovití: (Gruidae)

Rod: Grus – všechny druhy

Řád: Brodiví (Ciconiiformes)

Čeleď: Volavkovití (Ardeidae)

Rod: Ardea, Ardeola a Egretta –  všechny druhy

 

Třída: Savci (Mammalia)

Řád: Primáti (Primates) –  všechny druhy

Řád: Šelmy (Carnivora) – všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia)

  • s výjimkou – domestikované druhy pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířata chovaná jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti (§ 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.)

Řád: Chobotnatci (Proboscidea) – všechny druhy,

Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla) – všechny druhy

  • s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona (Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů)

Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla) – všechny druhy

  • s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona, zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos)

 

Kdo může být chovatelem zvířete vyžadující zvláštní péči?

Chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Je-li chovatelem právnická osoba, pak musí stanovit osobu starší 18 let, které bude svěřena péče o zvíře.

 

Co všechno je potřeba k chovu?

K chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči je potřeba povolení krajské veterinární správy příslušné podle místa chovu zvířete. Výjimkou jsou chovy zvířat v zoologických zahradách, záchranných stanicích nebo chovy loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti.

 

Co musí žádost o povolení k chovu obsahovat?

  • identifikační údaje žadatele a místo chovu na území České republiky
  • druh a počet chovaných jedinců a způsob jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost chovu zvířete, které musí být takto označeno
  • stručný popis chovu a jeho vybavení
  • souhlas odpovědné osoby s prováděním kontroly chovaného jedince nebo skupiny jedinců, dále míst a zařízení, v němž jsou tato zvířata chována, a jiných prostor, které jsou s chovem spojené (např. prostor pro skladování krmiv)

 

V jakém případě krajská veterinární správa povolení udělí / neudělí či změní a co může stanovit?

Krajská veterinární správa neudělí povolení, nejsou-li dodrženy podmínky podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Konkrétně, každý chovatel je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Chovatel dále musí učinit opatření proti úniku zvířete či zvířat.

Krajská veterinární správa v povolení stanoví maximální počty zvířat, které je možno chovat ve vybavení uvedeném v žádosti.

Krajská veterinární správa může rozhodnutím povolení změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo uděleno.

 

Na jak dlouho se povolení vydává?

Povolení k chovu druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči se vydává na tři roky a může být na písemnou žádost prodlouženo.

 

Probíhá kontrola chovu krajskou veterinární správou?

Krajská veterinární správa, která povolení vydala, je povinna alespoň jednou za rok provádět dozor nad dodržováním podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole uchová po dobu pěti let.

 

Co musí chovatel udělat, pokud se změní podmínky chovu?

Pokud dojde ke změně podmínek, za nichž bylo povolení vydáno, je chovatel povinen do 30 dnů tuto změnu oznámit krajské veterinární správě.

Chovatel, jemuž bylo vydáno povolení, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změny v údajích uvedených v žádosti.

Má-li dojít k rozšíření chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči z hlediska jejich počtu nebo druhů, je chovatel povinen podat novou žádost o povolení chovu.

 

Kde hledat vzor žádosti k povolení chovu?

Ministerstvo zemědělství stanoví prováděcím právním předpisem vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči. Vzor žádosti je uveden v příloze vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

 

Je k chovu potřeba ještě něco jiného kromě povolení?

Zvířata uvedená v seznamu CITES – Washingtonské konvence, tj. úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, musí být registrována a musí být dovezena za stanovených pravidel. Ohledně této otázky je potřeba se obrátit na Ministerstvo životního prostředí, do jejíž oblasti působnosti tato problematika CITES spadá.

Další informace o CITES naleznete v souvisejících odkazech.

Odkaz na původní článek