CS / EN

Varroáza včel

Varroáza je parazitární onemocnění včel způsobené roztočem Varroa destructor, který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Varroáza v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou virózy, chronické otravy, nízká úroveň zoohygieny, nedostatečnost bílkovinné potravy, působí postupné slábnutí včelstev, které může vést až k jeho kolapsu či úhynu, pokud nejsou včas provedena účinná opatření k tlumení varroázy.

Pro plošné sledování výskytu varroázy je každoročně vyšetřována zimní měl od všech včelstev na všech stanovištích v ČR. Vzorky zimní měli je chovatel povinen odebrat a odevzdat k vyšetření do 15. 2. daného roku. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích včel se provede léčebné ošetření včelstev. V souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace provedou chovatelé včel předjarní léčebné ošetření u všech včelstev na stanovišti při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku. Letní ošetření je povinné pro všechna kočující včelstva. Podzimní ošetření se provádí u všech včelstev na všech stanovištích.

K ošetření včel proti varroáze se použijí registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Přehled registrovaných léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze je uveden na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.
Aktuálně registrované VLP 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy 2019

V roce 2019 bylo v České republice vyšetřeno celkem 63 647 vzorků zimní měli ze 63 433 stanovišť včel. V porovnání s loňským rokem je z výsledků vyšetření zimní měli zřejmý mírný pokles podílu stanovišť s průměrným počtem roztočů 0-3 (34 294) a nad 3 (8 285). Naopak počet stanovišť, které byly zcela bez roztočů (20 854), se v letošní  roce zvýšil. Podrobnější analýza monitoringu varroázy na stanovištích včel v ČR za roky 2017-2019 je znázorněna v tabulce č. 1.  Tabulka č. 2  uvádí přehled výskytu roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích za rok 2019. Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019 zobrazuje graf č. 1.

Tabulka č.1: Průměrný počet roztočů na včelstvo za roky 2017-2019

Průměrný počet roztočů na včelstvo

Počet stanovišť

Rok 2017

%

Rok 2018

%

Rok 2019

%

0

21 772

36,6%

16 611

26,9%

20 854

32,9%

0 – 3

31 839

53,5%

34 708

56,1%

34 294

54,1%

nad 3

5 876

9,9%

10 517

17,0%

8 285

13%

celkem

59 487

100,0%

61 836

100,0%

63 433

100,0%

Tabulka č. 2: Výskyt roztoče Varroa destructor na stanovištích po jednotlivých krajích v roce 2019

Graf č. 1: Porovnání intenzity varroázy v ČR za roky 2018 a 2019

Mapa č. 1: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle jednotlivých okresů 

Mapa č. 2: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle jednotlivých okresů

 

 

Vyhodnocení intenzity varroázy za rok 2018

Z výsledků vyšetření v roce 2018 je zřejmý mírný pokles podílu vzorků, které byly zcela bez roztočů. Naopak zastoupení obou dalších sledovaných skupin vzorků, tj. vzorky s 0-3 roztoči a s více než 3 roztoči, se v roce 2018 mírně zvýšilo.

Graf č.1: Vyhodnocení výskytu varroázy v roce 2018 po krajích

 

Mapa č. 1: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem 3-10 roztočů podle okresů

 

Mapa č. 2: Procentuální zastoupení stanovišť s nálezem nad 10 roztočů podle okresů

 

 

 
 
 
 

 

Odkaz na původní článek