CS / EN

Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů v podmínkách Státní veterinární správy

Státní veterinární správa (dále jen „SVS“) se při zpracování a ochraně osobních údajů řídí zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a současně od 25. 5. 2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým pod zkratkou „GDPR“. GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, jehož cílem je ochrana práv občanů před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji. Text GDPR je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1524145963371&from=CS
nebo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ministerstva vnitra.

SVS je ve vztahu k Vašim osobním údajům podle terminologie GDPR správcem těchto údajů a Vy, jakožto fyzická osoba, jste subjektem údajů.

Za účelem vzájemné komunikace a poskytování informací můžete využít níže uvedené kontaktní údaje:

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
tel.: 227 010 111
ID datové schránky: d2vairv
epodatelna@svscr.cz

SVS můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem, doručením písemného oznámení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky, nebo doručením osobně na naši podatelnu. Tyto údaje lze nalézt také na internetových stránkách SVS: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/kontakty/

Veškeré dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů doporučujeme směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. et Ing. Zdeňka Truhláře prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

tel.: 

+420 227 010 179

e-mail:

epodatelna@svscr.cz

adresa:

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

 

Jaká máte ve vztahu k Vašim osobním údajům práva

Každý, jehož osobní údaje SVS zpracovává, má právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že máte právo získat od SVS potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud ano, máte právo získat k Vašim údajům přístup, získat informace o jejich zpracování i jejich kopie.

SVS je oprávněna, v případech, kdy jsou žádosti opakované, nepřiměřené nebo zjevně nedůvodné, požadovat za poskytnutí informace o zpracovávaných osobních údajích přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze také žádost odmítnout.

Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s právními předpisy nebo s Vaším soukromým životem nebo, že nejsou Vaše údaje správné nebo úplné, máte právo požádat o vysvětlení a požadovat, abychom tyto údaje opravili, omezili jejich zpracování či je za splnění zákonných podmínek vymazali.

V případě zpracování osobních údajů nezbytných pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo je-li takovéto zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy SVS, máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich údajů.

Dalším právem, které můžete při splnění zákonných podmínek uplatnit, je právo na přenositelnost údajů.

V případě, že jste SVS poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo, kdykoliv tento souhlas odvolat.

Pro uplatnění Vašich práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím stanovených komunikačních kanálů, který Vám poskytne požadované informace a zajistí vyřízení Vaší žádosti. Stejně tak se na tuto osobu můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni s tím, jak SVS Vaše osobní údaje zpracovává.

Kromě toho máte možnost podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, Praha 7, 170 00, www.uoou.cz (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=3938).

Tato stránka bude průběžně aktualizována.

 

V Praze dne 16. 7. 2018

 

Odkaz na původní článek