CS / EN

Možnosti kontaktů

Vaše dotazy, náměty a připomínky

K zadávání běžných dotazů týkajících se veterinární problematiky a podnětů ke kontrole můžete využít kontaktní formulář. Naši odborníci Vám odpoví v nejkratším možném termínu.

Dokumenty úředního charakteru je nezbytné adresovat buď na adresu podatelny příslušné krajské veterinární správy SVS, Městské veterinární správy v Praze SVS nebo Ústřední veterinární správy SVS (přehled adres podatelen) nebo do příslušné datové schránky (přehled datových schránek), anebo na elektronickou adresu příslušné podatelny (přehled elektronických adres podatelen).

 

Informace o provozu podatelen a podmínkách přijímání dokumentů

Doručování dokumentů v analogové podobě

Státní veterinární správa zřizuje podatelny pro doručování dokumentů v analogové podobě a pro doručování dokumentů v digitální podobě uložených na přenosných technických nosičích dat na adresách pracovišť příslušných organizačních útvarů. Podatelna na adrese Slezská 100/7, 120 56  Praha 2 je určena pro doručování dokumentů adresovaných Státní veterinární správě i Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří­li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument Státní veterinární správa dále nezpracovává.

Úřední hodiny podatelen jsou uvedeny u příslušných organizačních útvarů.

Doručování dokumentů v digitální podobě

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 5 MB,
 • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Informace k přenosným technickým nosičům dat, na nichž lze předávat datové zprávy:

 • datové zprávy na přenosných technických nosičích dat jsou přijímány na CD/DVD nebo USB flash disk,
 • předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost podatele uplatněnou při jeho podání podatelně.

Informace pro uživatele datových schránek

Státní veterinární správa má zřízenu datovou schránku Státní veterinární správy, která je určena k doručování dokumentů Státní veterinární správě i Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy.

Dále má Státní veterinární správa zřízeno 14 dalších datových schránek určených k doručování dokumentů příslušným krajským veterinárním správám Státní veterinární správy a Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy.

V zájmu rychlejšího zpracování podání je vhodné na obálce datové zprávy uvádět identifikační údaje dokumentu Státní veterinární správy (číslo jednací), na který je reagováno.

Přílohy datových zpráv mohou být přijímány pouze ve formátech uvedených ve vyhlášce č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k podáním doručeným na elektronickou adresu podatelny

Elektronické adresy podatelen jsou určeny pro příjem podání ve formě datových zpráv podepsaných podatelem.

Pokud je z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu odesílatele, potvrzuje se odesilateli bez zbytečného odkladu její doručení zasláním předběžného potvrzení o doručení datové zprávy.

Po ověření správnosti podání (podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru je odesílateli zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy, jehož součástí je:

 • předmět podání (věc),
 • datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena,
 • jednoznačný identifikátor, který byl doručené datové zprávě přidělen,
 • protokol o výsledku ověření datové zprávy.

V případě, že přijatou datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Státní veterinární správou, je datová zpráva uložena mimo elektronickou podatelnu, a to za předpokladu, že není ohrožena bezpečnost informačního systému Státní veterinární správy ani bezpečnost zpracovávaných informací. V takovém případě není závazné potvrzení o doručení odesílateli zasláno.

Datové zprávy jsou přijímány v těchto formátech:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC/DOCX dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
 • XLS/XLSX,
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV.

 

Odkaz na původní článek