CS / EN

Informační systém Státní veterinární správy

Státní veterinární správa sbírá a zpracovává ve svém informačním systému pro podporu a řízení výkonu státního veterinárního dozoru následující registry, katalogy a data. Počítačové soubory jsou vytvářeny na jednotlivých pracovištích státního veterinárního dozoru na území celé České republiky, krajské veterinární správy, státní veterinární ústavy, specializovaná pracoviště). Data jsou pravidelně agregována do celorepublikových databází, z nichž jsou připravovány výstupy pro interní potřeby vedení SVS i Ministerstva zemědělství ČR.

 1. registr subjektů pod státním veterinárním dozorem
 2. registr laboratoří, zabývajících se veterinární a potravinářskou laboratorní diagnostikou
 3. registr veterinárních lékařů (v případě soukromých veterinárních lékařů spolupráce s Komorou veterinárních lékařů ČR)
 4. údaje o dovozech živých zvířat a živočišných produktů, podléhajících kontrole na pohraniční veterinární stanici
 5. data o preventivních akcích v rámci monitorování a udržování příznivé nákazové situace u volně žijících, hospodářských i zájmových zvířat
 6. evidence a údaje o zdolávání ohnisek nákaz volně žijících, hospodářských i zájmových zvířat (vazba na evropský veterinární informační systém ADNS a IZS)
 7. evidence výsledků veterinární prohlídky porážených hospodářských zvířat
 8. evidence výsledků veterinární prohlídky zvěřiny
 9. evidence dozorových akcí nad produkcí potravin živočišného původu (RASFF)
 10. evidence zjišťovaných závad a jejich řešení
 11. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
 12. evidence správních řízení
 13. evidence dozorových akcí nad dalším zacházením s potravinami živočišného původu(RASFF)
 14. evidence zjišťovaných závada jejich řešení
 15. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
 16. evidence správních řízení
 17. evidence dozorových akcí nad likvidací odpadů živočišného původu (RASFF)
 18. evidence zjišťovaných závad a jejich řešení
 19. evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
 20. evidence správních řízení
 21. data v systému detekce a prevence výskytu cizorodých látek v potravních řetězcích
 22. speciální monitorovací akce SVS podle aktuální situace v ČR i ve světě
 23. evidence vyšetření na BSE
 24. evidence likvidování specifikovaného rizikového materiálu
 25. evidence akcí kontrol plnění zákona na ochranu zvířat a obecně welfare
 26. evidence mezikrajových přesunů zvířat a vybraných živočišných komodit (vazba na evropský veterinární informační systém TRACES)
 27. evidence kontrol identifikace a registrace zvířat (spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a ČPI)
 28. evidence registrovaných veterinárních léčivých přípravků, schválených veterinárních přípravků a schválených veterinárních technických přípravků (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Odkaz na původní článek