CS / EN

Brexit

Aktualizace 2.5.2022


Britská vláda rozhodla a dne 28.4.2022 informovala veřejnost o posunutí termínu certifikace a fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly živých zvířat a živočišných produktů, které měly být zavedeny ve třech termínech v druhém pololetí roku 2022.

Zavádění opatření, která byla plánována

od 1.7.2022 (kontrola zvířat na stanovištích hraniční kontroly; certifikace, fyzické kontroly a kontroly totožnosti pro zbývající vedlejší produkty živočišného původu, maso a masné výrobky),

od 1.9.2022 (certifikace a fyzické kontroly pro mléčné výrobky) a

od 1.11.2022 (certifikace a fyzické kontroly pro zbývající produkty živočišného původu, směsné výrobky a produkty rybolovu)

bylo odloženo na konec roku 2023.

Od 1.7.2022 nebude ani zaveden zákaz dovozu chlazeného mletého masa, chlazeného a zmrazeného mletého drůbežího masa a chlazených masných polotovarů.


Úvod

V obchodu se živými zvířaty a živočišnými výrobky platí od 1. 1. 2021 následující změny:

 • Dovozy živých zvířat a živočišných výrobků z Velké Británie podléhají dovozním požadavkům EU a úředním kontrolám na stanovištích hraniční kontroly EU. Zásilky z EU, které budou přecházet přes Velkou Británii, budou také podléhat povinným kontrolám v místě jejich opětovného vstupu do EU.
 • Vývozy živých zvířat a živočišných výrobků z EU do Velké Británie podléhají britským dovozním opatřením, která jsou zaváděna postupně od 1. ledna 2021.
 • V Severním Irsku se uplatňuje Protokol o Irsku a Severním Irsku. Aby se předešlo vzniku „tvrdé“ hranice na Irském ostrově a aby se ochránila integrita trhu EU, uplatňují se v Severním Irsku veterinární a rostlinolékařská pravidla EU a na zvířata a zboží přicházející do Severního Irska z Velké Británie a jiných třetích zemí se vztahují pohraniční kontroly.

Zde je na místě zdůraznit, že je potřeba rozlišovat mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Velkou Británií (Anglie, Wales a Skotsko), protože v Severním Irsku by se měly i po 31. prosinci 2020 uplatňovat sanitární a fytosanitární předpisy EU.

Níže jsou podrobněji uvedena pravidla, která od 1. ledna 2021 platí pro:

 • Dovoz veterinárního zboží z Velké Británie do EU (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek)
 • Vývoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie (včetně neobchodních přesunů psů, koček a fretek, vývozu koňovitých a neharmonizovaných druhů živočichů jako např. plazů, obojživelníků a bezobratlých)
 • Obchod s veterinárním zbožím mezi EU a Severním Irskem, včetně tranzitu přes Velkou Británii
 • Trojstranný obchod

Závěrem jsou uvedeny informace o právních a praktických důsledcích vystoupení Spojeného království z EU.

 

1 PRAVIDLA PRO VÝVOZ VETERINÁRNÍHO ZBOŽÍ Z EU DO VELKÉ BRITÁNIE OD 1. 1. 2021

Obecná pravidla

Pravidla pro dovoz veterinárního zboží z EU do Velké Británie stanovuje britská vláda. Na jejích webových stránkách jsou popsány podmínky pro dovozy živých zvířat, zárodečných produktů a vedlejších produktů živočišného původu ze zemí EU do Velké Británie, které jsou zaváděny od 1. ledna 2021. Samostatně jsou pak také popsány podmínky pro dovozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu.

Režim plánovaný pro dovozy a vývozy zboží mezi Velkou Británií a EU od 1. ledna 2021 je dále podrobně popsán v materiálu „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods“.

Britská vláda také zveřejnila vývozní osvědčení, která budou muset postupně doprovázet zásilky živých zvířat a živočišných produktů vyvážené z EU do Velké Británie po 31. prosinci 2020.

Tato vývozní osvědčení jsou v angličtině dostupná od 1. 1. 2021 v systému TRACES. Evropská komise zajišťuje překlad těchto vývozních osvědčení do všech úředních jazyků EU.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozním osvědčením shrnula britská vláda v tomto dokumentu (181,8 KB)

Česká republika byla také společně s ostatními zeměmi EU zařazena na seznamy zemí schválených pro dovoz následujících komodit do Velké Británie:

Sperma prasat (190,1 KB)
Sperma skotu (191,4 KB)
Třetí země, jimž byly schváleny plány sledování reziduí (212,8 KB)
Syrové mléko, mléčné výrobky, kolostrum, výrobky na bázi kolostra (217,1 KB)
Vajíčka a embrya ovcí a koz (189,8 KB)
Sperma ovcí a koz (189,5 KB)
Zvířata uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 206/2010 (včelí a čmeláčí královny, kolonie čmeláků) (155,9 KB)
Čerstvé maso (299,5 KB)
Volně žijící zajícovití, někteří volně žijící suchozemští savci a králíci ve farmovém chovu (177,0 KB)
Drůbež, násadová vejce, jednodenní kuřata, vejce prostá specifikovaných patogenních původců, maso, mleté maso, strojně oddělené maso, vejce a vaječné výrobky (777,7 KB)
Masné výrobky a opracované žaludky, močové měchýře a střeva (439,3 KB)
Embrya skotu (152,2 KB)

 

Vývozy živých zvířat a zárodečných produktů

Zásilky živých zvířat a zárodečných produktů vyvážené z EU do Velké Británie (VB) musí od 1. ledna 2021 doprovázet příslušné vývozní osvědčení.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz zboží před jeho příjezdem do systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten je uvede na průvodní obchodní dokumentaci a vývozním osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vyvážené zásilky zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO musí vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO musí doprovázet vyváženou zásilku.

Také je třeba zdůraznit, že pro přepravu živých zvířat z EU do VB, případně do Severního Irska přes VB, musí přepravci požádat příslušné britské úřady o vydání následujících dokladů: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU. Verze vydané v EU mohou být nadále používány v Severním Irsku.

 

Trvalé a dočasné vývozy koňovitých

Pro vývozy koňovitých z EU do Velké Británie (VB) platí stejné podmínky jako pro ostatní živá zvířata. To znamená, že od 1. 1. 2021 musí být koňovití vyvážení do VB doprovázeni příslušným vývozním osvědčením. Evropská komise vzory těchto osvědčení zapracovala do systému TRACES.

Dovozce z VB musí oznámit dovoz koňovitých před jejich příjezdem do britského systému IPAFFS (Import of Products, Animals, Food and Feed System), který pro každou oznámenou zásilku vygeneruje jedinečné číslo oznámení (UNN – unique notification number). Toto UNN musí dovozce z VB sdělit vývozci z EU a ten jej vepíše do příslušné kolonky ve vývozním osvědčení.

Vývozce z EU musí pro tyto vývozy zajistit vystavení příslušného vývozního osvědčení (VO).  Elektronickou kopii VO musí vývozce z EU poslat dovozci z VB, který ji vloží do systému IPAFFS. Originál VO musí doprovázet vyváženou zásilku.

Koňovití dovážení z EU do VB musí splnit podmínky týkající se testování na některé nákazy, izolace a předchozího pobytu.

Povinnost testování před dovozem do VB se nevztahuje na koňovité registrované:

 • v plemenné knize schválené EU
 • u národní pobočky mezinárodní organizace pro sportovní nebo soutěžní účely.

Všichni ostatní (neregistrovaní) koňovití, musí být před dovozem do VB testováni na:

 • infekční anémii koní (během 30 dnů před cestou)
 • virovou arteritidu koní (během 21 dnů před cestou v případě nekastrovaných samčích koňovitých starších než 180 dnů, pokud nesplňují požadavky na očkování).

Současně musí tito neregistrovaní koňovití splnit následující podmínky:

 • být drženi na hospodářství ve vyvážejí zemi nebo zemi s podobným nákazovým statusem po 40 dnů před odesláním
 • alespoň 30 dnů před odesláním být držení odděleně od jiných koňovitých, kteří nemají rovnocenný nákazový status.

Pravděpodobně do konce roku 2023 tyto vývozy nemusí do VB vstupovat přes určená stanoviště hraniční kontroly. Britské úřady budou provádět fyzické kontroly a kontroly totožnosti takto dovezených zvířat na základě analýzy rizik v místě jejich určení.

 

Vývozy produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu

Zásilky produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření (např. z důvodu výskytu AMP) vyvážené z EU do VB musí doprovázet příslušné vývozní osvědčení již od 1. ledna 2021.

Od 1. ledna 2022 musí dovozci z VB hlásit zásilky produktů živočišného původu dovážené z EU do britského systému IPAFFS před jejich příjezdem na britskou hranici.

Zavádění dalších opatření, která byla plánována

od 1.7.2022 (certifikace a fyzické kontroly pro maso a masné výrobky),

od 1.9.2022 (certifikace a fyzické kontroly pro mléčné výrobky) a

od 1.11.2022 (certifikace a fyzické kontroly pro zbývající produkty živočišného původu, směsné výrobky a produkty rybolovu)

bylo odloženo na konec roku 2023.

Od 1.7.2022 nebude ani zaveden zákaz dovozu chlazeného mletého masa, chlazeného a zmrazeného mletého drůbežího masa a chlazených masných polotovarů.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozu produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu shrnula britská vláda v tomto dokumentu (236,7 KB)

Podrobná pravidla pro dovoz směsných výrobků shrnují následující dokumenty:

EU-GB composite products FAQs (180,1 KB)
Composite Product Definition_Import Decision Tree (110,1 KB)
Composite Product Exempt or Not Exempt Import Decision Tree (203,8 KB)
Composite Product Import Requirements Import Decision Tree (265,3 KB)

 

Vývozy vedlejších produktů živočišného původu

Zásilky vedlejších produktů živočišného původu (VŽP) vyvážené z EU do VB musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.

Od 1. ledna 2022 musí dovozci z VB hlásit do britského systému IPAFFS zásilky VŽP dovážené z EU.

Nejčastěji kladené dotazy k vývozu vedlejších produktů živočišného původu shrnula britská vláda v tomto EU-GB ABP FAQs v1.0 (212,9 KB).

Neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie

Informace o cestování se psy, kočkami a fretkami z EU do Spojeného království jsou uvedeny na webových stránkách britské vlády.

Britské úřady se nechystají k zavedení žádných změn pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z EU do Velké Británie. Tyto přesuny budou moci probíhat jako dosud a tato zvířata budou moci být doprovázena pasy pro zvířata v zájmovém chovu vydanými v EU.

 

2 PRAVIDLA PRO OBCHOD S VETERINÁRNÍM ZBOŽÍM MEZI EU A SEVERNÍM IRSKEM, VČETNĚ TRANZITU PŘES VELKOU BRITÁNII

Severní Irsko zůstává i po 31. 12. 2020 součástí veterinární a rostlinolékařské oblasti EU. Předpisy EU pro intraunijní pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU proto zůstávají v platnosti.

Týká se to i neobchodních přesunů psů, koček, fretek a ostatních zvířat v zájmovém chovu. Jejich dovoz bude možný za podmínek platných pro cestování s těmito zvířaty mezi členskými státy EU. Pokud jde o pasy pro psy, kočky a fretky vydané v Severním Irsku, měly by zůstat v platnosti, uvažuje se však o novém modelu těchto pasů.

Pravidla pro tranzit živých zvířat a produktů živočišného původu z EU přes Velkou Británii do EU nebo do Severního Irska a naopak (tranzit přes Velkou Británii coby tzv. landbridge) jsou popsána na následující webové stránce britské vlády: https://www.gov.uk/guidance/transiting-animals-and-animal-products-through-great-britain.

 

Tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu

Pro tranzit zvířat, zárodečných produktů, produktů živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, a vysoce rizikových vedlejších produktů živočišného původu platí od 1. ledna 2021 následující pravidla:

 • Tyto tranzity musí být předem oznámeny v systému TRACES. Zvířata, zárodečné produkty a produkty živočišného původu, na něž se vztahují ochranná opatření, musí být doprovázeny osvědčením pro intrakomunitární obchod (Intra Trade Animal Health Certificate – ITAHC). Vysoce rizikové vedlejší produkty živočišného původu musí být doprovázeny obchodním dokladem DOCOM.
 • Tyto tranzity mohou do VB vstupovat a opouštět VB přes kterýkoliv přístav, aniž by se u nich prováděly nějaké fyzické kontroly nebo kontroly totožnosti.
 • Členský stát EU, který je příjemcem takové tranzitní zásilky, musí britské Animal and Plant Health Agency (APHA) emailem potvrdit, že dotyčná zásilka opustila území VB. Toto potvrzení musí zaslat na emailovou adresu APHAGBimports@apha.gov.uk a v předmětu zprávy uvést text „Confirmation that a consignment has left GB territory“.

Také je třeba zdůraznit, že pro tranzitní přepravu živých zvířat přes VB musí mít přepravci následující doklady vydané britskými úřady: povolení přepravce, osvědčení o schválení dopravního prostředku a osvědčení o způsobilosti řidiče. Britské úřady již nebudou ve VB uznávat verze těchto dokladů, které byly vydány v zemích EU.

 

Tranzit produktů živočišného původu určených pro lidskou spotřebu a vedlejších produktů živočišného původu

Od 1. ledna 2022 

Na produkty živočišného původu i vedlejší produkty živočišného původu dovážené do Velké Británie z kontinentálních zemí EU se od 1. ledna 2022 vztahují nové požadavky, což je předběžné oznámení (pre-notifikace) v systému IPAFFS.

Přemísťování produktů živočišného původu, vedlejších produktů živočišného původu, živých zvířat, zárodečných produktů z kontinentu na ostrov Irsko (Severní Irsko, Irská republika) musí být také předem oznámeno v systému IPAFFS.

 

OZNÁMENÍ O PRÁVNÍCH A PRAKTICKÝCH DŮSLEDCÍCH VYSTOUPENÍ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ Z EU

V oblastech, v nichž musí členské státy nebo zúčastněné strany v souvislosti s brexitem přijmout opatření, zahájila Komise osvětu na konci roku 2017 zveřejněním velkého počtu technických oznámení, která stanoví právní a praktické důsledky vystoupení Spojeného království z EU. Tato oznámení připravily útvary Komise, v případě potřeby ve spolupráci s příslušnými agenturami EU. S postupem jednání mezi EU a Spojeným královstvím byla tato oznámení postupně upravována a jsou dostupná na těchto internetových stránkách.

Poslední aktualizace těchto oznámení o připravenosti proběhly v první půlce roku 2020. Níže jsou uvedeny odkazy na ta oznámení, která se týkají veterinární problematiky:

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti biocidních přípravků

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a potravinové právo EU

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU o geneticky modifikovaných organismech

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti plemenitby zvířat

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví související s přesuny živých zvířat

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU o ochraně zvířat při usmrcování

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU týkající se přepravy živých zvířat

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti krmiv

Odkaz na původní článek