CS / EN

Připravenost na Brexit

Úvod

Spojené království se rozhodlo vystoupit z Evropské unie (EU) uplatněním postupu podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

EU a Spojené království vedly intenzivní jednání s cílem dohodnout se na podmínkách vystoupení Spojeného království. Výsledkem těchto jednání je Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii.

Poté, co Spojené království dne 31. ledna 2020 po úplné ratifikaci dohody o vystoupení opustilo EU, jsme vstoupili do přechodného období. Tato časově omezená lhůta byla dohodnuta v rámci dohody o vystoupení a potrvá nejméně do 31. prosince 2020. Do té doby bude pro občany, spotřebitele, podniky, investory, studenty, výzkumné pracovníky v EU i ve Spojeném království vše fungovat jako doposud. Právní předpisy EU budou ve Spojeném království nadále platit až do konce přechodného období. Spojené království během přechodného období zůstane součástí celní unie a jednotného trhu EU se všemi čtyřmi svobodami a všemi politikami EU.

I přes dohodnuté přechodné období bude mít vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie (tzv. brexit) důsledky pro občany, podniky i správní orgány jak ve Spojeném království, tak v Evropské unii. Na následujících stránkách poskytujeme přehled informací o probíhajících přípravách na brexit. Soustředíme se přitom na informace, které se týkají změn a dopadů ve veterinární oblasti.

 

1. PŘÍPRAVY NA STRANĚ EU

Kdo se má připravit?

Připravenost na vystoupení Spojeného království z Evropské unie se neomezuje na orgány Evropské unie. Jedná se o společné úsilí na unijní, celostátní, regionální a místní úrovni, které se týká rovněž hospodářských subjektů. Aby bylo možno se na vystoupení připravit, musí všichni aktéři převzít svůj díl odpovědnosti.

Především se musí připravit soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci.

Ačkoliv se může zdát, že se vystoupení Spojeného království odehrává na vysoké a poněkud abstraktní úrovni mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií, jeho důsledky pro občany, odborníky a hospodářské subjekty budou velmi reálné. Ekonomiky členských států jsou úzce propojeny díky jednotnému trhu, jenž se vyznačuje integrovanými přeshraničními dodavatelskými řetězci a poskytováním četných služeb přes hranice. Na takové hospodářské subjekty tedy může mít vystoupení značný dopad.

Soukromí aktéři, hospodářské subjekty a odborníci musí převzít odpovědnost za svou individuální situaci a vyhodnotit možné dopady brexitu na svůj obchodní model, učinit potřebná ekonomická rozhodnutí a podniknout a finalizovat všechny potřebné administrativní kroky. Na novou situaci by se měli připravit i občané, kteří budou vystoupením Spojeného království dotčeni, i státní správy, které jim slouží.

Případné otázky je třeba adresovat příslušným orgánům. Průmyslová sdružení působící v celé EU i v jednotlivých státech či regionech hrají klíčovou úlohu při předávání informací o potřebných přípravách svým členům, zejména malým a středním podnikům. Velvyslanectví, konzuláty a služby pro obyvatelstvo plní podobnou roli, pokud jde o informování občanů.

Orgány veřejné správy sice mohou poskytovat podporu a poradenství s cílem co nejvíce vyjasnit právní režim, kterým se budou řídit vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, a provést nezbytné změny právního rámce, aby nadále hladce fungoval v Evropské unii 27 členských států, avšak právní rámec nemůže být adaptován tak, aby zohledňoval každou jednotlivou a specifickou obchodní situaci.

 

 Oznámení týkající se připravenosti vypracovaná útvary Komise

V oblastech, v nichž musí členské státy nebo zúčastněné strany přijmout opatření, zahájila Komise osvětu na konci roku 2017 zveřejněním velkého počtu technických oznámení, která stanoví právní a praktické důsledky vystoupení Spojeného království z EU. Tato oznámení připravily útvary Komise, v případě potřeby ve spolupráci s příslušnými agenturami EU. Všechna jsou dostupná v češtině na těchto internetových stránkách.

V oznámeních jsou uvedeny situace, které nastanou v dotyčném odvětví po vystoupení Spojeného království z EU. Oznámení se zakládají výhradně na skutkové a právní situaci, ke které by došlo po vystoupení v případě neexistence dohody o vystoupení, a neobsahují žádný výklad ohledně výsledku jednání nebo jeho dopadu na pravidla v konkrétním odvětví. Pokud se právní situace změní v důsledku jednání se Spojeným královstvím nebo v důsledku změny dotčených právních předpisů, budou uvedená oznámení upravena nebo zrušena, pokud již nebudou relevantní.

Těchto oznámení je celkem 93 a jsou průběžně doplňována a aktualizována. Veterinární problematiky se týkají následující oznámení:

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie v souvislosti s humánními a veterinárními léčivými přípravky v rámci centralizovaného postupu

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti biocidních přípravků

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie, pokud jde o odvětví biocidních přípravků

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a potravinové právo EU a pravidla EU o režimech jakosti

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech a o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti plemenitby zvířat

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví související s přesuny živých zvířat

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU týkající se osvědčení o způsobilosti pro provozovatele jatek v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU týkající se povolení a osvědčení pro přepravce živých zvířat, řidiče a průvodce 

Oznámení zúčastněným stranám: Vystoupení Spojeného království z EU a právní předpisy EU v oblasti krmiv

Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie, pokud jde o právní předpisy EU týkající se krmiv

 

2. PŘÍPRAVY NA STRANĚ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Právní předpisy EU zůstávají ve Spojeném království v platnosti až do konce přechodného období, které je v současnosti dohodnuto do 31. prosince 2020.

Vláda Spojeného království na svých webových stránkách uvádí informace o podmínkách, které platí pro dovozy zvířat a živočišných výrobků do Spojeného království.

Současně na svých webových stránkách uvádí také informace o podmínkách, které by pro dovozy živých zvířat, živočišných výrobků, rizikových potravin a krmiv měly platit od 1. ledna 2021, tedy po skončení současného přechodného období.

Odkaz na původní článek