CS / EN

Důvod a způsob založení

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svou činnost

Státní veterinární správa je:

  1. orgánem veterinární správy a správním úřadem s celostátní působností, zřízeným zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je podřízen ministerstvu a vykonává úkoly státní správy v oblasti veterinární péče;
  2. organizační složkou státu a účetní jednotkou, která byla zřízena zřizovací listinou ministerstva ze dne 20. dubna 2001, čj. 5166/2001-3030, a hospodaří
    1. samostatně s prostředky státního rozpočtu způsobem stanoveným zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
    2. s majetkem, který jí byl svěřen v souvislosti s plněním jejích úkolů, způsobem stanoveným zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo Státní veterinární správy Slezská 7 čp. 100, 120 00 Praha 2; její identifikační číslo je 00018562.

Státní veterinární správu tvoří Ústřední veterinární správa, krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.

V čele Státní veterinární správy je ústřední ředitel, který jako představitel úřadu a vedoucí organizační složky státu organizuje, řídí a kontroluje činnost SVS.

Působnost:

  1. Působnost Státní veterinární správy je stanovena zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a některými dalšími zákony, zejména zákony č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Působnost Státní veterinární správy vychází také z přímo použitelných předpisů Evropské unie, pokud regulují úkoly a povinnosti veterinární správy členských států EU, popřípadě způsoby jejich plnění. Jedná se zejména o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění, Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství, v platném znění, Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění, Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství, Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění,Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
  3. Státní veterinární správa vystupuje v právních vztazích vlastním jménem, jestliže jedná jako správní úřad, anebo jménem státu, jestliže jedná jako jeho organizační složka
Odkaz na původní článek