CS / EN

Online formuláře
Každý, kdo přijme ze země EU zásilku potravin živočišného původu je povinen předem oznámit krajské veterinární správě definované informace týkající se zásilky. Včasným vyplněním a odesláním příslušného formuláře je tato povinnost splněna (Vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení).


Osoba, která provozuje prodej živých ryb na samostatném prodejním místě (např. prodej vánočních kaprů) musí nejméně 7 dní před zahájením prodeje oznámit krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen. Vyplněním a odesláním on-line formuláře je tato povinnost splněna. Prodejce je povinen seznámit se s požadavky na samostatná prodejní místa a pravidla pro prodej živých ryb na těchto místech a s poučením o týrání ryb.


Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost má za celou domácnost pouze jeden její člen (§ 4 odstavec 3 až 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon).


Ohlášení domácí porážky skotu nebo farmových jelenovitých. Ohlášení se provádí minimálně 3 dny před porážkou. Stejným způsobem musí být možné porážku odhlásit (tj. zaslat informaci, že ohlášená porážka se neuskuteční popř. neuskutečnila). (§ 21 odstavec 5 zákona č. 166/1999 Sb.)


Oznámit do 24 hodin od provedení porážky krajské veterinární správě porážku skotu nebo prasat, pokud jsou maso nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli; v oznámení se uvede druh a počet poražených kusů a osobu, které maso nebo orgány dodal (§ 23 odstavec 1 písmeno h) zákona č. 166/1999 Sb.)


Ohlásit krajské veterinární správě každou dodávku jatečných zvířat nejméně 3 pracovní dny před jejím uskutečněním v provoze, kde není soustavný veterinární dozor (§ 23 odstavec 1 písmeno d) zákona č. 166/1999 Sb.)


Ohlašování zahájení předvývozních karantén v souladu s § 38b zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon). Oznámením zahájení karantény přes tento formulář splní vývozce povinnost podle § 38b odst. (9) veterinárního zákona.

Návod pro podání hlášení naleznete zde: Předvývozní karantény.ppsx nebo Předvývozní karantény.pdf


Přemísťování živých prasat z uzavřených pásem, v rámci uzavřených pásem nebo do uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.

Přemísťování zárodečných produktů z uzavřených pásem, nebo v rámci uzavřených pásem v České republice je možné pouze s veterinárním osvědčením.


Ven z uzavřeného pásma je možné přemisťovat zásilky pouze s tímto veterinárním osvědčením, pokud jsou určené pouze pro ČR (označené zvláštní značkou zdravotní nezávadnosti nebo identifikační značkou):

  • čerstvé maso a masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných v uzavřeném pásmu I, II nebo III,
  • čerstvé maso získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III poražených na území uzavřeného pásma,
  • masné výrobky, včetně střívek získané z prasat chovaných mimo uzavřená pásma I, II nebo III zpracované v uzavřeném pásmu.
  • čerstvé maso (zvěřina) a masné výrobky a veškeré další produkty živočišného původu získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III, je-li povoleno jejich využití pro lidskou spotřebu.

Veterinární osvědčení je nutné pro přesun mimo uzavřené pásmo pro následující vedlejší živočišné produkty, nejsou-li přepravovány svozovou linkou ke zpracovaní v asanačním podniku:

  • materiály kategorie 2 a 3 (včetně kejdy, podestýlky a použitého steliva) z prasat chovaných v uzavřeném pásmu II nebo III,
  • materiály kategorie 3 získané z volně žijících prasat ulovených v uzavřeném pásmu I, II nebo III.

Další online formuláře soukromé laboratoře provádějící vyšetření na trichinely a výrobce medikovaných krmných směsí.