CS / EN

Nabídka služebních míst

Ve Státní veterinární správy jsou pracovní pozice systemizovány jako služební místa. Jejich obsazování se řídí zákonem č. 234/2015 Sb., o státní službě.

Volná služební místa jsou obsazována formou výběrových řízení. V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení jsou stanoveny předpoklady a požadavky, které musí uchazeč bezpodmínečně splňovat pro zařazení do výběrového řízení, a termín pro podávání žádostí. Přihláška k výběrovému řízení na služební místo musí vždy obsahovat Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, případně Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného. Splnění předpokladů a požadavků se dokládá způsobem stanoveným zákonem o státní službě. Při podání žádosti lze některé listiny nahradit čestným prohlášením, které je součástí Žádosti, ovšem nejpozději v den konání pohovoru musí žadatel splnění předpokladů a požadavků doložit řádným způsobem.

Vzory dokumentů k přihlášení se do výběrového řízení na služební místo státního zaměstnance a na služební místo představeného

Věnujte zvýšenou pozornost požadovaným dokladům. Žádosti, které neobsahují veškeré náležitosti, případně žádosti došlé po termínu, nemohou být do výběrového řízení zahrnuty.

Žádosti uchazečů vyhodnotí jmenovaná tříčlenná výběrová komise. Všichni uchazeči, kteří splňují stanovené předpoklady a požadavky a jejichž žádost obsahuje veškeré náležitosti i přílohy, jsou přizváni k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí. Součástí pohovoru může být ověření znalosti cizího jazyka, je-li požadována, případně písemný test k ověření rozsahu odborných znalostí.

O výsledku výběrového řízení jsou všichni jeho účastníci písemně informováni.

S případnými dotazy se obracejte na kontaktní osobu uvedenou v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo, případně na personalisty organizačních útvarů Státní veterinární správy.

 

Aktuální nabídky služebních míst

Odkaz na původní článek