CS / EN

Ozdravovací programy, dotace, náhrady

 

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát

vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle § 67 zákona č. 166/1999 Sb.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html

Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti se zdoláváním nebezpečných nákaz - informace pro chovatele (161,5 KB)

 

Ozdravovací program od PRRS 2012

Dotační programy 8.F.b) – Prasata

 • Chovatel musí mít vypracovaný a místně příslušnou KVS schválený ozdravovací program (OP).
 • Tento program je buď nový, nebo navazuje na stále platný a plněný program z let předešlých.
 • Podmínky uvedené v OP musí být bezpodmínečně v celém období ozdravování dodržovány.
 • Pokud byl OP ukončen nebo z jakéhokoliv důvodu přerušen, musí chovatel vypracovat a nechat si schválit místně příslušnou KVS nový ozdravovací program.
 • Nelze potvrzovat a schvalovat ty OP, kde by se chovatel chystal uplatnit náklady, jejichž účinek by měl mít dlouhodobý dosah (stavební úpravy, rekonstrukce sanitárního zařízení) a které již provedl v roce předchozím.

Pro rok 2012

 • Uskutečněné úkony spojené s prováděním opatření zaměřených proti šíření nákaz musí být vykonány formou služeb v období od 16. 11. 2011 do nejpozději 30. 9. 2012.
 • V průběhu tohoto období mohou být příslušné kategorie prasat naskladňovány vícekrát.
 • Potvrzení žádosti KVS SVS se bude týkat posledního ukončeného naskladnění zdravými zvířaty. Kontrola, která se týká dodržování stanovených podmínek, se však bude týkat všech naskladněných prasat v období od 16. 11. 2011 do posledního naskladnění.
 • Chovatel prasat doloží KVS SVS kopií hlášení do ústřední evidence prasat, ze kterého budou vyplývat počty zvířat na hospodářství v souvislosti s jednotlivými naskladněními.
 • Naskladňování bude buď vycházet z hlášení do ústřední evidence prasat, nebo v případě, že půjde o přesun uvnitř hospodářství, vnitropodnikový doklad o naskladnění příslušné, přesně vyjmenované kategorie zvířat.
 • Tyto doklady chovatel uchová pro případnou kontrolu o poskytnutí a čerpání dotace spolu s doklady o vynaložení nákladů na služby.
 • Další podmínkou přiznání dotace je doložení všech požadavků uvedených v obsahu žádosti o dotaci

 

Žádost o uznání statusu odolnosti k TSE u stáda ovcí

část 3, kapitola B, příloha VII nařízení (ES) č. 999/2001

Žádost o uznání statusu rizika TSE na hospodářství ovcí a koz (150,5 KB)

 

 

Související legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Odkaz na původní článek