CS / EN

Činnosti – registrace, schválení, povolení, oznámení, určení

 

Oblast potravin

Žádosti o schválení a registraci, žvočišné produkty, potravinářské podniky, proškolené osoby.

 

Oblast zdraví zvířat a péče o pohodu zvířat

Žádosti o schválení a registraci, obchodníci se zvířaty, podniky a hospodářství akvakultury a ryb, svod zvířat, oznámení a povolení chovu, registrace útulků a zařízení, chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, karanténa pro mloky.

 

Oblast krmiv a asanací

Žádosti o povolení, schválení a registraci, chov přežvýkavců a prasat, VŽP, DDD a asanační činnosti.

 

Oblast exportu a importu (se třetími zeměmi)

Karanténa zvířat, celní pásma a sklady, chovná zařízení ptáků.

 

Ostatní oblasti

Oznámení o ukončení činnosti chovatele, živočišné produkty v námořní dopravě, lístek chovatele.

Odkaz na původní článek