CS / EN

Činnosti – registrace, schválení, povolení, oznámení

 

Oznámení chovu tří a více fen starších 12 měsíců

Použijte online formulář, nebo formulář ke stažení:  Oznámení chovu tří a více fen starších 12 měsíců (37,0 KB)

 

Žádost chovatele přežvýkavců nebo prasat o povolení zkrmovat nedostatečně tepelně ošetřené mléčné krmné suroviny

Žádost chovatele přežvýkavců nebo prasat o povolení zkrmovat nedostatečně tepelně ošetřené mléčné krmné suroviny (38,4 KB)

 

Žádost o povolení výjimky z použití VŽP – věda, výzkum a krmné účely

Žádost o povolení výjimky z použití VŽP – věda, výzkum a krmné účely (41,0 KB)

 

Žádost o povolení výkonu veterinární asanační činnosti – DDD nebo odchyt zvířat

Žádost o povolení výkonu veterinární asanační činnosti – DDD nebo odchyt zvířat (44,5 KB)

 

Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP

Žádost o schválení nebo registraci osoby nebo provozovny manipulující s VŽP (59,9 KB)

 

Povinná registrace útulků pro zvířata

Žádost o registraci útulku (37,3 KB)

 

Registrace karantény pro mloky (obchod EU a dovoz ze třetích zemí)

Žádost o registraci karantény pro obchod s mloky v rámci EU a pro dovoz do EU (141,3 KB)

 

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku

Žádost o schválení a registraci potravinářského podniku (258,6 KB)

 

Žádost o registraci potravinářského podniku anebo o vydání souhlasu s prodejem syrového mléka

Žádost o registraci potravinářského podniku nebo vydání souhlasu s prodejem syrového mléka (128,0 KB)

 

Žádost o uznání statusu rizika TSE na hospodářství ovcí a koz

Žádost o uznání statusu rizika TSE na hospodářství ovcí a koz (150,5 KB)

 

Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu

Žádost o schválení svobodného celního pásma, svobodného celního skladu nebo celního skladu (36,4 KB)

 

Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty, určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě

Žádost o schválení osoby, která dodává živočišné produkty, určené ke spotřebě posádkou a cestujícími plavidla v mezinárodní námořní dopravě (33,3 KB)

 

Karanténní deník – záznam o průběhu předexportní karantény zvířat

Karanténní deník – záznam o průběhu předexportní karantény zvířat (32,3 KB)

 

Oznámení o zahájení předexportní karantény zvířat

Oznámení o zahájení předexportní karantény zvířat (65,4 KB)

 

Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso

podle § 12d odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (51,7 KB)

Související legislativa

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

 

Žádost o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury

podle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Žádost o registraci zařízení pro chov živočichů pocházejících z akvakultury (139,8 KB)
Seznam hospodářství registrovaného zařízení (158,7 KB)
Pokyny chovatelům podléhajícím registraci (137,2 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon
Vyhláška MZe č. 290/2008 Sb.

 

Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství

podle § 5a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 4 vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů

Žádost o schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství (141,3 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávajícího činnost spojenou s držením ryb (173,1 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávající činnost spojenou s držením korýšů (141,3 KB)
Registrace hospodářství PPA vykonávající činnost spojenou s držením měkkýšů (143,4 KB)
Pokyny chovatelům podléhajícím schválení (138,2 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon
Vyhláška MZe č. 290/2008 Sb.

 

Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu

§ 49 odst. 1 písm. k) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu (29,2 KB)
Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání svodu (78,7 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

podle § 13 odst. 5, 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (75,3 KB)

Související legislativa

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Vyhláška MZe č. 411/2008 Sb.

 

Registrační lístek chovatele

Registrační lístek chovatele (103,2 KB)

 

Oznámení o ukončení činnosti chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně

Oznámení o ukončení činnosti chovatele, obchodníka, provozovatele jatek, asanačního podniku, shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení, provozovatele líhně (75,8 KB)

 

Žádost o registraci dopravce živočišných produktů

(podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči)

Žádost o registraci dopravce živočišných produktů (35,8 KB)
Žádost o registraci dopravce živočišných produktů (93,8 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o schválení a registraci zařízení podle § 55 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb.

Žádost o schválení a registraci zařízení (38,4 KB)
Žádost o schválení a registraci zařízení (73,7 KB)

Související legislativa

Vyhláška MZe č. 382/2003 Sb.

 

Záznamy proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře

Záznamy proškolené osoby o vyšetření ulovené volně žijící zvěře (103,7 KB)
Způsob vyplňování záznamu proškolené osoby (111,8 KB)

 

Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty

podle § 28 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. h) zákona č. 166/1999 Sb., zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (41,5 KB)
Žádost o registraci osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty (82,5 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o schválení oprávněného zpracovatelského zařízení pro tlumení nákaz ryb a registrace zpracovatelského zařízení

V rámci řešení ohniska nebezpečných nákazy ryb existuje možnost ryby tržní velikosti, které nevykazují klinické příznaky nákazy, pod dozorem krajské veterinární správy státní veterinární správy (dále jen „KVS SVS“) použít přímo k lidské spotřebě nebo mohou být určeny pro další zpracování v oprávněném zpracovatelském zařízení pro tlumení nákaz.

Pokud by nějaké zpracovatelské zařízení mělo zájem být schváleno pro tlumení nebezpečných nákaz ryb, je nutné splnit následující požadavky legislativy.

Základní podmínkou je, že zpracovatelské zařízení musí být schváleno v souladu s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

Usmrcení a další zpracování musí být prováděno za podmínek, které brání šíření patogenního původce způsobujícího příslušnou nákazu. Proto musí být vybaveny systémem čištění odpadních vod, který zneškodní patogenního původce nákazy, nebo musí být s odpadními vodami naloženo jiným způsobem, který sníží riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň.

Provozovatel oprávněného zpracovatelského zařízení pro tlumení nebezpečných nákaz ryb musí dodržovat povinnosti týkající se vedení záznamů o veškerých přesunech ryb a produktů z nich získaných do těchto zařízení a z nich. Musí mít zavedenou správnou hygienickou praxi adekvátní dané činnosti, aby zabránila zavlečení a šíření nákaz a musí mít zaveden systém, který umožní provozovateli dokázat, že tyto požadavky jsou splněny.

Provozovatel oprávněného zpracovatelského zařízení musí předložit KVS SVS veškeré relevantní informace, které umožní vyhodnotit, zda jsou splněny podmínky pro udělení povolení, včetně poskytnutí informací o názvu, adrese oprávněného zpracovatelského zařízení pro tlumení nákaz, kontaktních údajů, registračního čísla a údaje týkající se vydaného oprávnění, zeměpisnou polohu, podrobnosti o zařízeních na úpravu odpadních vod a druhy ŽPA, s nimiž je zde zacházeno. Všechny tyto informace budou KVS SVS poskytnuty při předložení formuláře „Žádosti o schválení oprávněného zpracovatelského zařízení, ve kterém se usmrcují živočichové pocházejících z akvakultury za účelem tlumení nákaz“ a formuláře „Zpracovatelské zařízení“.

Oprávnění může být uděleno, až po kontrole, zda jsou všechny podmínky legislativy plněny a nebude uděleno, pokud by činnost znamenala nepřijatelné riziko šíření nákaz do okolních hospodářství nebo na volně žijící populace vodních živočichů. Pokud KVS SVS vyhodnotí, že všechny požadavky jsou splněny, vydá provozovateli „Doklad o schválení oprávněného zpracovatelského zařízení“.

Žádost o schválení zpracovatelského zařízení (139,8 KB)
Zpracovatelské zařízení (136,7 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o schválení shromažďovacího střediska a obchodníka se zvířaty

Žádost o schválení shromažďovacího střediska a obchodníka se zvířaty (92,0 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso

podle § 49 odst. 1 písm. h) bod 1. zák. č. 166/1999 Sb.

Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (39,4 KB)
Žádost o povolení zvýšené hustoty v chovu kuřat na maso (92,1 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o schválení a registraci karanténního střediska

Žádost o schválení a registraci karanténního střediska (36,9 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Žádost o povolení usmrcení střelnou zbraní

Žádost o povolení usmrcení střelnou zbraní (176,1 KB)

Související legislativa

Veterinární zákon

 

Odkaz na původní článek