CS / EN

Výročí 50 let

V září roku 2018 uplynulo padesát let od vzniku Ústřední veterinární správy, přímé předchůdkyně Státní veterinární správy. Ústřední veterinární správa byla s účinností od 1. září 1967 zřízena jako samostatná rozpočtová organizace, která „z pověření ministerstva“ plnila stanovené úkoly v řízení veterinární činnosti na území celého státu.

Ústřední veterinární správa se od 1. ledna 1969 stala Státní veterinární správou Ministerstva zemědělství a výživy ČSR a dle svého statutu byla pověřena odborným a hospodářským řízením veterinárních organizací v resortu zemědělství, tedy i řízením Ústředního státního veterinárního ústavu, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Ústředí veterinárních asanačních ústavů, Ústavu pro další vzdělávání veterinárních lékařů a oborového podniku Bioveta na Hané.

Logo výročí 50 letKulaté a nejen proto významné jubileum jsme si připomněli v průběhu druhé poloviny letošního roku řadou vzpomínkových a doprovodných akcí, mezi nimiž jmenujme odborně-historickou konferenci/seminář, výstavu obrazů významných českých malířů Ludvíka Vacátka a Emila Kotrby s koňskou tématikou či jednání hlavních veterinárních lékařů středoevropských států (ČR, SR, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska), na němž bylo výročí zasazeno do mezinárodního a světového kontextu významu kompetentních veterinárních autorit v oblasti zdraví a pohody zvířat, ochrany zdraví spotřebitelů a možností obchodní výměny zboží podléhajícího veterinární kontrole.

 

Fotogalerie z oslav výročí

 

Oslava výročí

Oslava výročí

Oslava výročí

Oslava výročí

Oslava výročí

Oslava výročí

Oslava výročí

 

 

Doprovodné akce konané v rámci 50. výročí
založení Ústřední veterinární správy

 

V rámci hlavní oslavy 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy proběhly následující doprovodné akce:

Vernisáž výstavy „Koně očima význačných českých animalistů“
Výstava, na jejíž odborné části spolupracuje Galerie Kodl, představila ve studovně Knihovny Antonína Švehly (Slezská 100/7) soubor děl autorů Emila Kotrby, Ludvíka Vacátka, Jana Pistoriuse a dalších s tématikou koní. K vidění byly rovněž koňské artefakty a užitné předměty ze sbírek Armády ČR a Policie ČR a předměty ze sbírky soukromé. Vernisáže se zúčastnily význačné osobnosti s afinitou ke koním v širokém slova smyslu, výstava sama, která se uskutečnila od 5. do 30. září 2017, byla akcí otevřenou veřejnosti.

Odborná konference k problematice ochrany zvířat proti týrání na VFU Brno
Odborná konference tradičně každoročně pořádaná Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Státní veterinární správou proběhla letos v Brně ve dnech 3. a 4. října 2017 a byla mj. věnována 25. výročí vzniku zákona na ochranu zvířat proti týrání, jehož autorem je zasloužilý, někdejší pracovník Státní veterinární správy dr. Jiří Dousek. První den se se uskutečnila uzavřená odborná akce pro pozvané. Druhý den proběhla konference s mezinárodní účastí.

Porada „Veterinární péče v českých zemích – tradice úspěšná a zavazující“
Setkání emeritních, bývalých zaměstnanců SVS pod hlavičkou výše uvedené porady. Tohoto společenského setkání s jak společenským, tak odborným programem byli zváni bývalí pracovníci Ústřední veterinární správy, krajských veterinárních správ, státních veterinárních ústavů a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Akce se uskutečnila 20. září 2017 a místem bylo Školicí středisko SVS Praha-Hlubočepy. Jednalo se o akci uzavřenou pro pozvané hosty.

Jednání kompetentních veterinárních autorit středoevropských států
V pořadí již dvanácté, každoročně konané jednání, jehož se účastní vrcholní zástupci – většinou ředitelé veterinárních služeb – osmi středoevropských zemí (Rakouska, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska Rumunska, Slovenska a Slovinska). Setkání se konají na základě neformální platformy se společnými odbornými zájmy. Jednání letos proběhlo v Praze (minulé bylo ve Vídni) ve dnech 4. a 5. října 2017 na Ústřední veterinární správě a jedním z bodů programu bylo „50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy v České republice – role kompetentní veterinární autority v komplexu veterinární péče a zvěrolékařských aktivit vůbec“.

Hygiena a technologie potravin: XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny
Lenfeldovy a Hoklövy dny jsou konferencí s mezinárodní účastí, která je zaměřena na problematiku zdravotní nezávadnosti a kvality potravin rostlinného a živočišného původu v celé šíři potravinového řetězce, včetně společného stravování. Představují příležitost k setkání odborníků jak z oblasti výroby, kontroly, hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, tak i pracovníků z vědeckých a vzdělávacích institucí, dozorových orgánů a praxe. Odbornou část konference ve dnech 18. – 19. října 2017 doplnilo setkání s historií veterinární hygieny potravin.

Akce organizované jednotlivými krajskými veterinárními správami
Odborné akce s úvodem věnovaným historii a tradici Státní veterinární správy s cílem připomenout 50. výročí vzniku Ústřední veterinární správy a současně nynější roli Státní veterinární správy. Akce proběhly v měsíci září ve všech krajích.

 

 

Logo výročí 50 let

 

 

Odkaz na původní článek